แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  3  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.2  ยึดมั่นในศีลธรรมการกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  เชื่อมั่นในการทำดีตามหลักจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข้อที่ 2 ตระหนักถึงการกระทำความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนำเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 anired12_next.gifสาระสำคัญ

                การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น พฤติกรรมของบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากที่สุด เช่น ลูก ยึดถือแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากพ่อแม่ หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ดังนั้น เราจึงควรที่จะศึกษาแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหนึ่งในนั้นในพุทธประวัติ ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของพุทธสาวกของพระพุทธเจ้านั้น ในคัมภีร์ต่าง ๆ ได้ระบุว่ามีพุทธสาวกองค์สำคัญมากมาย ที่มจริยวัตร คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรศึกษาและนำมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ และความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

 anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้อย่างถูกต้อง

 

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการอธิบายประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของ   พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี

                ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.       สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง  เหมาะสม

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 6   พระสงฆ์  เนื้อหา  พุทธสาวก

 anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       ภาพวาดระบายสีประวัติพุทธสาวก ของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี และอนาถบิณฑิกเศรษฐี

6.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 6  เรื่อง ประวัติพระมหากัสสปะ

7.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 7  เรื่อง ประวัติพระอุบาลี

8.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 8  เรื่อง ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved