แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.2  ยึดมั่นในศีลธรรมการกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

 anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  เชื่อมั่นในการทำดีตามหลักจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข้อที่ 2 ตระหนักถึงการกระทำความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนำเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 anired12_next.gifสาระสำคัญ

                 การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น พฤติกรรมของบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากที่สุด เช่น ลูก ยึดถือแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากพ่อแม่ หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ดังนั้น เราจึงควรที่จะศึกษาแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหนึ่งในนั้นในพุทธประวัติ ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของพุทธสาวิกาของพระพุทธเจ้านั้น ในคัมภีร์ต่าง ๆ ได้ระบุว่ามีพุทธสาวิกาองค์สำคัญมากมาย ที่มี       จริยวัตร คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรศึกษาและนำมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ และความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

 anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระได้อย่างถูกต้อง

 

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระ  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะ/กระบวนกา                   

1.       มีความสามารถในการอธิบายประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของ   พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระ

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควร     ยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระ

                ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายประวัติ และคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.       สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง    เหมาะสม

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 7   ชาวพุทธที่ดี  เนื้อหา  ชาวพุทธตัวอย่าง

 anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       ภาพวาดระบายสีประวัติพุทธสาวิกา ของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตระ

6.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 10  เรื่อง  ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช

7.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 11  เรื่อง  ประวัติพระโสณะ และพระอุตระ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved