หน่วยการเรียนรู้

 

Homeผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

symble_asterisk_blue.gif หน่วยการเรียนรู้ symble_asterisk_blue.gif
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
  และวัฒนธรรม                                        ชันมมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนหน่วยการเรียนรู้                   1            หน่วย                                         เวลา     40    ชั่วโมง

attention.gif
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

symble_asterisk_blue.gif หน่วยที่  1


symble_asterisk_blue.gif หน่วยที่  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสนากับสังคมไทย
aniattenion.gif
เรื่องที่ 1 ศาสนาคืออะไร
- ความหมายของศาสนา
- ความสำคัญของศาสนา
- มูลเหตุการเกิดศาสนา
- องค์ประกอบของศาสนา
- ประเภทของศาสนา

aniattenion.gif เรื่องที่ 2 ศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทย
- ศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทย
          -   ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
          -   ศาสนาคริสต์
          -   ศาสนาอิสลาม
          -   ศาสนาซิกข์

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
aniattenion.gif
เรื่องที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
- ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สุโขทัย ปัจจุบัน
- การสังคายนา
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธี
          -   การจัดโต๊ะหมู่บูชา
          -   การจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
          -   การอาราธนาศีล
          -   การอาราธนาธรรม
          -   การอาราธนาพระปริตร
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
          -   วันวิสาขบูชา
          -   วันมาฆบูชา
          -   วันอาสาฬหบูชา
          -   วันธรรมสวนะ
          -   วันเข้าพรรษา
          -   วันออกพรรษา

aniattenion.gif เรื่องที่ 4  พระพุทธ
- พุทธประวัติ
          -   การประสูติ
          -   การตรัสรู้
          -   การบำเพ็ญทุกรกิริยา
- นิทานชาดก
          -   อัมพชาดก
          -   ติตติรชาดก

aniattenion.gif เรื่องที่ 5  พระธรรม
- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
          -   พุทธคุณ  9
          -   อริยสัจ 4
          -   ขันธ์ 5
- พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
          -   ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้น
          -   อตตนา โจทยตตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง
          -   นิสมม กรณ เสยโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
          -   ทุรวาสา ฆรา ทุกขา : เหย้าเรือนที่ครองไม่ดี ย่อมนำทุกข์มาให้
- พระไตรปิฏก
- การบริหารจิต  และการเจริญปัญญา

aniattenion.gif เรื่องที่ 6 พระสงฆ์
- พุทธสาวก
          -   พระมหากัสสปะ
          -   พระอุบาลี
          -   อนาถบิณฑิกเศรษฐี
- พุทธสาวิกา
          -   นางวิสาขามหาอุบาสิกา

aniattenion.gif เรื่องที่ 7  ชาวพุทธที่ดี
- ชาวพุทธตัวอย่าง
          -   พระเจ้าอโศกมหาราช
          -   พระโสณะ  และพระอุตระ
- หน้าที่ชาวพุทธ
          -   ชาวพุทธกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภักษุ
          -   ชาวพุทธกับการเป็นเพื่อนที่ดี
          -   ชาวพุทธกับการเข้าค่ายพุทธธรรม
          -   ชาวพุทธกะบการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
- มารยาทชาวพุทธ
          -   มารยาทชาวพุทธกับการไปวัด
          -   มารยาทชาวพุทธกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพระสงฆ์

aniattenion.gif เรื่องที่ 8  สัมมนาพระพุทธศาสนา  กับการแก้ปัญหาและพัฒนา
- ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัว

 

 
2   ชั่วโมง


4
   ชั่วโมง9
  ชั่วโมง

 

5  ชั่วโมง 

9  ชั่วโมง4  ชั่วโมง 
5  ชั่วโมง
2  ชั่วโมง

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved