รายวิชาประวัติศาสตร์

ผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6แผนที่ 7แผนที่ 8แผนที่ 9

 

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
รายวิชา  ประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

bar_green.gif

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นแผนการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตลอดจนเป็นคนที่มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คือ นายธนากร  นาคโคตร ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำ ข้อติชม ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำในครั้งต่อไป ขอสงวนสิทธิ์การคัดลอกสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          ทั้งนี้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดทำ ตามความคิด และความเข้าใจของผู้จัดทำเอง โดยนำเอารูปแบบการมาจากการทำผลงานอาจารย์ 3 ที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้

                   
นายธนากร
  นาคโคตร
ครูอัตราจ้างสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

รวมผลงานครูฟักทอง

 ศาสนาสำคัญของโลก
 แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 
 ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)
 แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 
 มหาเวสสันดรชาดก
 ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved