แบบประเมิน

Homeผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6แผนที่ 7แผนที่ 8แผนที่ 9

แบบประเมิน 1
(แบบประเมินผลการสอบอัตนัย)

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. ภาษา

1. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
2. ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่วกวน

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

2.  เนื้อหา

1. มีการเรียบลำดับเนื้อหาได้เหมาะสม
2. เนื้อหาสอดคล้องตรงประเด็น
3. เนื้อหามีสาระประโยชน์

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

3.  ความสะอาด

1. สะอาดเรียนร้อยไม่มีรอยขีดฆ่า
2. มีการตบแต่งสีสันสวยงาม
3. มีการเส้นขีดคั่น ขีดเส้นใต้ชัดเจน

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

4.  การตอบคำถาม

ตอบคำถามครบถ้วนทุกข้อ

ไม่ตอบคำถาม    น้อยกว่า 2 ข้อ

ไม่ตอบคำถามเกินครึ่งหนึ่งของข้อ     คำถาม

3

แบบประเมิน 2  
แบบประเมินผลงาน
(ใบงาน / สมุดบันทึก / แบบบันทึกกิจกรรม)

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. ภาษา

1. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
2. ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่วกวน

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

2.  เนื้อหา

1. มีการเรียบลำดับเนื้อหาได้เหมาะสม
2. เนื้อหาสอดคล้องตรงประเด็น
3. เนื้อหามีสาระประโยชน์

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

3.  ความสะอาด

1. สะอาดเรียนร้อยไม่มีรอยขีดฆ่า
2. มีการตบแต่งสีสันสวยงาม
3. มีการเส้นขีดคั่น ขีดเส้นใต้ชัดเจน

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

4.  การตอบคำถาม

ตอบคำถามครบถ้วนทุกข้อ

ไม่ตอบคำถาม    น้อยกว่า 2 ข้อ

ไม่ตอบคำถามเกินครึ่งหนึ่งของข้อ     คำถาม

3

แบบประเมิน 3
 
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (การอภิปราย / การนำเสนอ)

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. การออกเสียง

1. ออกเสียงอักขระถูกต้องชัดเจน
2. ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
3. มีความมั่นใจ
  เสียงดังฟังชัด

1. ออกเสียงอักขระไม่ชัดเจนในบางคำ
2. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องเหมาะสมในบางคำ
3. เสียงเบา

1. ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้อง
2. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องเหมาะสม
3. เสียงเบามาก
    ขาดความมั่นใจ

3

2.  การนำเสนอ

1. นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
2. เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
3. ชักชวนผู้ฟังให้ติดตามได้ดี
4. ใช้สื่อประกอบการนำเสนอได้เหมาะสม

1. นำเสนอได้ดี
2. เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
3. ขาดการชักชวน   ผู้ฟังให้ติดตาม
4. สื่อประกอบการนำเสนอน้อย

1. ขาดขั้นตอนในการนำเสนอ
2. ไม่ชักจูง ชักชวน   ผู้ฟังให้ติดตาม
3. ไม่มีสื่อประกอบการนำเสนอ

3

3.  บุคลิกภาพ ความคล่องแคล่ว

1. พูดได้ต่อเนื่องไม่   ติดขัด ตะกุกตะกัก
2. ก้มหน้าอ่านเนื้อหาน้อยมาก
3. แสดงท่าทางประกอบ เหมาะสมกับเรื่อง
4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. พูดได้ต่อเนื่อง   ติดขัด เป็นบางคำ
2. ก้มหน้าอ่านเนื้อหาบ้าง
3. แสดงท่าทางประกอบน้อย
4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. พูดไม่ต่อเนื่อง   ติดขัด เป็นส่วนใหญ่
2. ก้มหน้าอ่านเนื้อหาตลอดเวลา
3. ไม่แสดงท่าทางประกอบเลย
4. แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย

3

4. การแสดงความคิดเห็น

1. กล้าแสดงความคิดเห็น    หรือตอบโต้คำถามของครูทุกครั้ง
2. มีความเชื่อมั่น

1. จะแสดงความคิดเห็นเมื่อครูเรียกตัวเท่านั้น

1. ไม่แสดงความคิดเห็นตอบโต้ในทุกกรณี

3

แบบประเมิน 4
แบบประเมินเจตคติต่อวิชาเรียน

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. การให้ความ  ร่วมมือ

1. มีการอาสารับปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. มีความกล้าแสดงความคิดเห็น
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
4. ปฏิบัติตามกฎ กติกาอย่างเต็มใจและจริงจัง

1. อาสารับปฏิบัติงานในบางครั้ง
2. กล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อถูกเรียกตัวเท่านั้น
3. เฉื่อยชาในบางครั้ง
4. ปฏิบัติตามกฎ กติกาเมื่อถูกบังคับ

1. ไม่กล้าแสดงออก
2. ปฏิเสธการอาสารับปฏิบัติในทุกกรณี
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ฝ่าฝืนบ่อยครั้ง
4. ไม่ยอมให้ความร่วมมือ

3

2.  การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

1. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนถูกต้อง
2. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนงาน

1. มีการวางแผนการดำเนินงานแต่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
2. มีการลัดบาง     ขั้นตอนเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

1. ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน
2. ทำตามเพื่อน    เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

3

3.  วัสดุ – อุปกรณ์ และสถานที่

1. มีการดูแลรักษาความสะอาดหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
3. มีการเก็บดูแลรักษาผลงานอย่างดี

1. มีการดูแลรักษาความสะอาดตามคำบอกเท่านั้น
2. มีการยืมวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบ้าง
3. เก็บผลงานแต่ขาดการดูแลเท่าที่ควร

1. ไม่รักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเลย
2. ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์
3. ไม่เก็บรักษาผลงาน

3

4.  การเห็นคุณค่าของวิชาเรียน

1. เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานในการเรียน
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาเรียน

1. ซึมเซาบ้างในบางครั้ง
2. ไม่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาเรียน แต่ไม่ต่อต้าน

1. ต่อต้านในทุกกรณี
2. ไม่ยอมเข้าร่วม  กิจกรรมใด ๆ
3. หนีเรียน

3

แบบประเมิน 5
แบบประเมินผลงานทักษะศิลปะ (ใบงานที่มีภาพวาดระบายสีประกอบ) 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. การบรรยายภาพ

1. ใช้ภาษาถูกต้องตามอักระวิธี
2. วางแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. มีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพ
4. ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย

1. ใช้ภาษาถูกต้องตามอักระวิธีแต่ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
2. มีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพ
3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

1. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามอักระวิธีเป็นส่วนใหญ่
2. ไม่ทำตามแบบ ฟอร์มที่กำหนด
3. มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับภาพ

3

2.  ภาพประกอบ

1. มีสีสันสวยงาม ตัดเส้นได้ชัดเจน
2. มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กำหนด
3. มีองค์ประกอบภาพที่เหมาะสม

1. มีสีสันสวยงาม แต่ไม่ตัดเส้น
2. มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กำหนด
3. มีองค์ประกอบภาพน้อย

1. มีสีสันสวยงาม แต่ไม่ตัดเส้น
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กำหนด
3. มีองค์ประกอบภาพน้อยมาก

3

3.  ความสะอาด

1. ไม่มีรอยขีดฆ่า
2. กระดาษคงรูป   ไม่ยับ
3. ไม่มีรอยเปื้อนดำ

1. มีรอยขีดฆ่าบ้าง
2. กระดาษยับ
3. มีรอยเปื้อนดำบ้าง

1. มีรอยขีดฆ่ามาก
2. กระดาษขาดยุ่ย
3. มีรอยเปื้อนดำมาก

3

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1. มีการประยุกต์ให้ทันเหตุการณ์
2. มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างอย่างโดดเด่น
3. มีความกลมกลืนอย่างลงตัว

1. ไม่มีการประยุกต์ผลงาน
2. มีความคิดที่หลากหลาย
3. มีความกลมกลืนในบางจุด

1. ไม่มีการประยุกต์ผลงานเลย
2. ลอกแบบจากเพื่อน

3

5. ผลสำเร็จของงาน

เสร็จครบถ้วนตามที่ต้องการ  และวางแผนไว้

เสร็จแต่ไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ  และวางแผนไว้

ไม่เสร็จตามแผนที่วางไว้  ทิ้งงาน 

3

แบบประเมิน 6  
แบบประเมินด้านทักษะ
/กระบวนการกลุ่ม (การอภิปราย / การนำเสนอ) 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. การออกเสียง

1. ออกเสียงอักขระถูกต้องชัดเจน
2. ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
3. มีความมั่นใจ
  เสียงดังฟังชัด

1. ออกเสียงอักขระไม่ชัดเจนในบางคำ
2. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องเหมาะสมในบางคำ
3. เสียงเบา

1. ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้อง
2. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องเหมาะสม
3. เสียงเบามาก
    ขาดความมั่นใจ

3

2.  การนำเสนอ

1. นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
2. เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
3. ชักชวนผู้ฟังให้ติดตามได้ดี
4. ใช้สื่อประกอบการนำเสนอได้เหมาะสม

1. นำเสนอได้ดี
2. เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
3. ขาดการชักชวน   ผู้ฟังให้ติดตาม
4. สื่อประกอบการนำเสนอน้อย

1. ขาดขั้นตอนในการนำเสนอ
2. ไม่ชักจูง ชักชวน   ผู้ฟังให้ติดตาม
3. ไม่มีสื่อประกอบการนำเสนอ

3

3.  บุคลิกภาพ ความคล่องแคล่ว

1. พูดได้ต่อเนื่องไม่   ติดขัด ตะกุกตะกัก
2. ก้มหน้าอ่าน เนื้อหาน้อยมาก
3. แสดงท่าทางประกอบ เหมาะสมกับเรื่อง
4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. พูดได้ต่อเนื่องติดขัด เป็นบางคำ
2. ก้มหน้าอ่านเนื้อหาบ้าง
3. แสดงท่าทางประกอบน้อย
4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. พูดไม่ต่อเนื่อง   ติดขัด เป็นส่วนใหญ่
2. ก้มหน้าอ่าน เนื้อหาตลอดเวลา
3. ไม่แสดงท่าทางประกอบเลย
4. แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย

3

4. เวลา

พูดจบเนื้อหาภายในเวลาที่กำหนด

ใช้เวลามาก/น้อยจากที่กำหนดไม่เกิน 2 นาที

ใช้เวลามาก/น้อยจากที่กำหนดไม่เกิน 5นาที

3

แบบประเมิน 7
แบบประเมินผลงานกลุ่ม (ใบงาน) 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. คณะทำงาน

มีประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมงาน

ขาดองค์ประกอบ 1 อย่าง

ขาดองค์ประกอบ 2 อย่าง

3

2.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบน้อยกว่า 2 คน

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบมากกว่า 2 คน

3

3.  ขั้นตอนการทำงาน

1. คัดเลือกเรื่องราวได้เหมาะสม
2. วางแผนการทำงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
4. ปฏิบัติตามแผนและพัฒนางาน

ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน

3

4.  เวลา

เสร็จก่อนกำหนดและงานมีคุณภาพ

เสร็จตามกำหนดแต่งานไม่มีคุณภาพ

ไม่เสร็จตามกำหนดและงานไม่มีคุณภาพ

3

5. ความร่วมมือ

 

ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ไม่ให้ความร่วมมือน้อยกว่า 2 คน

ไม่ให้ความร่วมมือมากกว่า 2 คน

3

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved