แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 1 
เอกสารความรู้ที่ 2 
เอกสารความรู้ที่ 3 

 

anired12_next.gifสาระสำคัญ

          การจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาบังคับแกนที่นักเรียนจะต้องเรียน และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงจะจบหลักสูตรได้  ดังนั้น เมื่อนักเรียนมีความ  จำเป็นที่จะต้องศึกษา และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนบรรลุผลได้นั้น จึงควรได้รับการชี้แจง แนะนำ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนให้ได้รับทราบว่าในหนึ่งปีการศึกษาที่จะมีการเรียนการสอนนั้นนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไร มีชิ้นงานหรือไม่ และการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการใด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

นักเรียนรู้ และเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101ได้อย่างถูกต้อง

                ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.     มีความสามารถในการบอกจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101

2.     มีความสามารถในการบอกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา         
ส 31101

3.     มีความสามารถในการบอกเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผลรายวิชาสังคมศึกษา    ส 31101

                ด้านคุณลักษณะ 

1.     สามารถบอกจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 ได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.     ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่อง  การปฐมนิเทศและแนวทางการเรียนการสอน  เนื้อหา  เป้าประสงค์ของการเรียนรู้

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.     หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

2.     เอกสารความรู้ที่ 1  เรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.     เอกสารความรู้ที่ 2  เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ

4.     เอกสารความรู้ที่ 3  เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved