แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 1 
เอกสารความรู้ที่ 2 
เอกสารความรู้ที่ 3 

 

เอกสารความรู้ที่ 3  เรื่อง  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

แผนการการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศและแนวทางการเรียนการสอน เนื้อหา เป้าประสงค์ของการเรียนรู้

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถทราบถึงเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  ของรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
การวัดผลประเมินผล
  รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101

                การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเวลาเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชา  และคะแนนดังต่อไปนี้

1.       เวลาเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101  มีเวลาเรียนทั้งหมด  40  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3  ชั่วโมง  รวม  120  ชั่วโมง  ต่อ 1 ปีการศึกษา จัดแยกออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้  ดังนี้

1.  สาระที่ 1  ศาสนา  จริยธรรม  และศีลธรรม                                                 จำนวน  40  ชั่วโมง
                2.
  สาระที่ 2  หน้าที่ผลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม              จำนวน  20  ชั่วโมง
                3.
  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์                                                                            จำนวน  20  ชั่วโมง
                4.
  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์                                                                           จำนวน  20  ชั่วโมง
                5.
  สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                                                  จำนวน  20  ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น                 120  ชั่วโมง

ทั้งนี้  ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  96  ชั่วโมง  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 24  ชั่วโมง  จึงจะมีสิทธิ์สอบ

2.       คะแนน

รายวิชาสังคมศึกษา ส 31101  มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  แบ่งออกได้ดังนี้

2.1    คะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน  ประกอบด้วย
1.
  คะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน (งาน / กิจกรรม / ผลงาน)                              20  คะแนน
2.
  คะแนนสอบกลางภาคเรียน                                                                             20  คะแนน
3.
  คะแนนหลังสอบกลางภาคเรียน (งาน / กิจกรรม / ผลงาน)                              20  คะแนน
4.
  ประเมินจากสภาพจริง / แฟ้มสะสมงาน                                                         10   คะแนน           

2.2    คะแนนสอบปลายภาค                                                                                        30  คะแนน

รวมทั้งสิ้น                100  คะแนน            

3.       เกณฑ์การผ่านรายวิชา

ผู้ที่จะเรียนวิชานี้จะต้องได้รับคะแนนระหว่างภาค รวมกับปลายภาค  ไม่ต่ำกว่า  50  คะแนน

เกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

0 – 49

0

ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

50 – 54

1

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

55 – 59

1.5

พอใช้

60 – 64

2

น่าพอใจ

65 – 69

2.5

ค่อนข้างดี

70 – 74

3

ดี

75 – 79

3.5

ดีมาก

80  ขึ้นไป

4

ดีเยี่ยม

เกณฑ์เรียนไม่ถึง 80 % ( 96  ชั่วโมง)                               ได้           มส.
                ขาดส่งงาน
             75 %                                                ได้             ร.

4.       วิธีการวัดผล และการประเมินผล

4.1    การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้
1.       แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน
2.       แบบทดสอบเก็บคะแนนท้ายสัปดาห์
3.       แบบฝึกหัดทบทวน

4.2    ประเมินผลขณะทำการสอน
1.       สังเกตความความตั้งใจ
2.       ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม
3.       การอภิปรายแสดงความคิดเห็น

5.       รายการวัด และประเมินผล

5.1    วัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน                     เก็บคะแนน  20  คะแนน
ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบและอัตนัยแบบเขียนคำตอบ / ผลงาน / กิจกรรม

5.2    วัดผลสอบกลางภาคเรียน                            เก็บคะแนน  20  คะแนน
ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบและอัตนัยแบบเขียนคำตอบ

5.3    วัดผลหลังสอบกลางภาคเรียน                      เก็บคะแนน  20  คะแนน
ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบและอัตนัยแบบเขียนคำตอบ / ผลงาน / กิจกรรม

5.4    วัดผลสอบปลายภาคเรียน                            เก็บคะแนน  30  คะแนน
ใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบและอัตนัยแบบเขียนคำตอบ

5.5    ประเมินจากสภาพจริง (จิตพิสัย) เก็บคะแนน  5  คะแนน     
               1.  ตรงต่อเวลา 
               2.  มีความรับผิดชอบ 
               3.  มีระเบียบเรียบร้อย
               4.  ตั้งใจเรียน        
               
5.  ช่วยเหลือผู้อื่น

5.6    แฟ้มสะสมงาน                                              เก็บคะแนน  5  คะแนน
                1. ความสะอาดเรียบร้อย
                2.
ครบถ้วนสมบูรณ์

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved