แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 4 
เอกสารใบงานที่ 1 

เอกสารความรู้ที่ 4  เรื่อง การนับศักราช

แผนการการจัดการเรียนรู้ 2 เรื่อง ประวัติศาสตร์กับมิติความต่อเนื่องของกาลเวลา เนื้อหา เวลากับประวัติศาสตร์

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถทราบความรู้เกี่ยวกับการนับเวลาทางประวัติศาสตร์ได้ 

การนับศักราชแบบไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศักราช

มูลเหตุในการตั้งศักราช

จุดเริ่มต้นในการนับศักราช

การใช้ในประเทศไทย

พุทธศักราช
(พ.ศ.)

- ศักราชทางพระพุทธศาสนา

- การเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

มี 2 แบบ

1. แบบไทย-ลาว-เขมร เริ่ม พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี
2. แบบลังกา-พม่า-อินเดีย เริ่ม พ.ศ. 1
เมื่อปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเลย (จึงมี พ.ศ. มากกว่าไทย-ลาว-เขมร 1 ปี)

- เริ่มต้นนับพุทธศักราชมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
- ใช้อย่างเป็นทางการ
สมัย ร.6
- สมัยจอมพล ป. เริ่มพุทธศักราช วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม เหมือนคริสต์ศักราช

มหาศักราช
(ม.ศ.)

- พระเจ้ากนิษกะแห่งอินเดียตั้งขึ้น

- เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 622
- กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากอินเดีย (ผ่านทางพราหมณ์ + พ่อค้า)
- ใช้คำนวณทางโหราศาสตร์

- ไทยรับมาจากเขมร (ซึ่งเขมรรับมาจากอินเดีย)
- ใช้ในสมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยาตอนกลาง
- พบมากในศิลาจารึก

จุลศักราช
(จ.ศ.)

- โปปะสิระหัน กษัตริย์พม่าได้ตั้งขึ้น

- เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1182
- ใช้คำนวณทางโหราศาสตร์บอกเวลาในจารึก พงศาวดาร

- ไทยรับมาจากพม่า
- ใช้ตั้งแต่ล้านนา - สุโขทัย
- อยุธยา – ร. 5

รัตนโกสินทร์ศก
(ร.ศ.)

- ร. 5 ทรงตังขึ้น

- ปีที่มีการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525

- เริ่มใช้ ร. 5
- เลิกใช้ ร. 6
- มีเฉพาะไทยเท่านั้น


การนับศักราชแบบสากล

ศักราช

ปีที่เริ่มต้นนับศักราช

ความสำคัญ

คริสต์ศักราช
(ค.ศ.)

- นับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติ = ค.ศ. 1
- เริ่มนับวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
- ก่อนพระเยซูประสูติ เรียกว่า ก่อนคริสต์ศักราช ภาษาอังกฤษใช้คำว่า
B.C. = Before Christ (บีฟอร์ – ไคร้ส์)
- สำหรับ ค.ศ. ภาษาอังกฤษใช้ A.D. ย่อมาจากภาษาละติน Anno Domini = ปีแห่งพระผู้  เป็นเจ้า

- เป็นศักราชสากลที่ใช้กันทั่วโลก
- บางทีเรียกว่า
ศักราชกลาง (Common Era) เพราะมีความเป็นสากลที่สุด

ฮิจเราะห์ศักราช  
(ฮ.ศ.)

- นับตั้งแต่ปีที่ท่านมูฮำหมัดอพยพจากเมืองเมกกะ (เมืองเกิด) ไปเมืองเมตินา เพื่อเผยแผ่และประกาศศาสนาอิสลาม

 

- เป็นศักราชของศาสนาอิสลาม
- เป็นปีที่ทำให้ศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักทั่วโลก


ตารางการเทียบศักราช

.. + 621             =              ..        ดังนั้น     .. – 621             =              ..

.. + 621              =              ..        ดังนั้น     .. – 1181           =              ..

.. + 621              =              ..        ดังนั้น     .. – 2324           =              ..

.. + 621             =              ..        ดังนั้น     .. – 543             =              ..

.. + 621              =              ..        ดังนั้น     .. – 1122           =              ..

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved