แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 5 
เอกสารใบงานที่ 2 
สื่อการสอนชุดภาพ 
 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  4.1  เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่ ศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษา อภิปราย ประวัติความเป็นมาของภูมิภาคโลก

                ข้อที่ 3   เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อนำมาใช้ศึกษาหาข้อสรุป และนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยและสากลอย่างมีวิจารณญาณ และมีความเป็นกลาง เปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยกับประเทศทางซีกโลกตะวันออกและทางตะวันตก

anired12_next.gifสาระสำคัญ

                ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษยชาติในอดีต ทำให้เราทราบประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย หรือชนชาติอื่น ๆ ที่เราต้องการศึกษา แต่การที่จะศึกษาความรู้เหล่านั้นได้ จะต้องมีการเรียนรู้ถึงกระบวนการในการศึกษาประวัติศาสตร์ให้เข้าใจเสียก่อน ทั้งในเรื่องการหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บุคคลอ้างอิง ตลอดไปจนการตีความหมาย ตามกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา    ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจหลักและขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

               ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายหลักและขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์

               ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.       สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ตามหลักและขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 2   กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  เนื้อหา  ประตูสู่ประวัติศาสตร์

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  300)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       รูปภาพรอยเขียนสีบนผนังถ้ำ และรูปภาพไหโบราณ

6.       เอกสารความรู้ที่ 5 เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์

                7.      เอกสารใบงานที่ 2 เรื่อง  นักสืบประวัติศาสตร์

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved