แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 5 
เอกสารใบงานที่ 2 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

เอกสารประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้   (ภาพประกอบการสอน)

แผนการการจัดการเรียนรู้ 3

เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ประวัติสาสตร์ เนื้อหา ประตูสู่ประวัติศาสตร์

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหารูปภาพรอยเขียนสีบนผนังถ้ำ และรูปภาพไหโบราณ  ขนาดตามแต่สามารถจัดหาได้นำมาติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

 
ภาพวาดตามผนังถ้ำ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

             

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved