แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  3  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 7 
เอกสารใบงานที่ 4 
สื่อการสอนชุดแผนที่ 

 

เอกสารความรู้ที่ 7  เรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทย

แผนการการจัดการเรียนรู้ 5 เรื่อง ความเป็นมาของคนไทย เนื้อหา ชาติไทยในอดีต

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยได้

ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย

                ประวัติศาสตร์  เป็นวิชาว่าด้วยพฤติกรรมหรือเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต

                การเรียนรู้ประวัติศาสตร์