แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  4  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 9 
เอกสารความรู้ที่ 10 
เอกสารความรู้ที่ 11 
เอกสารความรู้ที่ 12 
สื่อการสอนชุดแผนที่ 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่ รู้และเข้าใจพัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

                ข้อที่ 2   คิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภานอกที่มีอิทธิพลงต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                ข้อที่ 3   วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระบทต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

anired12_next.gifสาระสำคัญ

                เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยที่สำคัญและถือได้ว่ามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของไทยสมัยหนึ่งก็คือสมัยสุโขทัย ที่มีความรุ่งเรืองหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเมืองการ    ปกครอง ด้านอักษรไทย ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น และเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเป็นชาติไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในบางเรื่องที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อันทำให้คนไทย ชนชาติไทย ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเรื่อยมาแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป มีความทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมดันดีงามเอาไว้ไม่สูญหาย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.    นักเรียนรู้ และเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย บุคคลสำคัญ และความสัมพันธ์กับอาณาจักรร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

2.    นักเรียนรู้ และเข้าใจเรื่องราวความสำคัญด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยได้อย่าง  ถูกต้อง

               ด้านทักษะ/กระบวนการ