แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  4  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 9 
เอกสารความรู้ที่ 10 
เอกสารความรู้ที่ 11 
เอกสารความรู้ที่ 12 
สื่อการสอนชุดแผนที่ 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่ รู้และเข้าใจพัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

                ข้อที่ 2   คิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภานอกที่มีอิทธิพลงต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                ข้อที่ 3   วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระบทต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

anired12_next.gifสาระสำคัญ

                เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยที่สำคัญและถือได้ว่ามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของไทยสมัยหนึ่งก็คือสมัยสุโขทัย ที่มีความรุ่งเรืองหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเมืองการ    ปกครอง ด้านอักษรไทย ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น และเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเป็นชาติไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในบางเรื่องที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อันทำให้คนไทย ชนชาติไทย ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเรื่อยมาแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป มีความทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมดันดีงามเอาไว้ไม่สูญหาย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.    นักเรียนรู้ และเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย บุคคลสำคัญ และความสัมพันธ์กับอาณาจักรร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

2.    นักเรียนรู้ และเข้าใจเรื่องราวความสำคัญด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยได้อย่าง  ถูกต้อง

               ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.    มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย บุคคลสำคัญ และความสัมพันธ์กับอาณาจักรร่วมสมัย

2.    มีความสามารถในการอธิบายเรื่องราวความสำคัญด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัย

               ด้านคุณลักษณะ 

1.    สามารถ/ อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย บุคคลสำคัญ และความสัมพันธ์กับอาณาจักรร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.   สามารถอธิบายเรื่องราวความสำคัญด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยได้

3.    ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 6   ภาพรวมประวัติศาสตร์สุโขทัย    เนื้อหา  ภูมิหลังสุโขทุยกรุงเก่า

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  300)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       แผนที่อาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย

6.       สื่อประกอบการเรียนการสอน  ชุด  ภาพวาดระบายสี

7.       เอกสารความรู้ที่ 9   เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการประวัติศาสตร์สุโขทัย

8.       เอกสารความรู้ที่ 10 เรื่อง  การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย

9.       เอกสารความรู้ที่ 11 เรื่อง  พระมหากษัติย์กรุงสุโขทัย

10.     เอกสารความรู้ที่ 12 เรื่อง  ความเสื่อมของสุโขทัย

11.     เอกสารใบงานภาพวาดระบายสีที่ 7  เรื่อง  อาณาจักสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

12.     เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 8  เรื่อง  พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย

                13.     เอกสารใบงานที่ 9  เรื่อง เรียงความพระมหากษัตริย์ไทยในดวงใจ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved