แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  4  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 9 
เอกสารความรู้ที่ 10