แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่ เข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อประเทศไทยในด้านเศรษบกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

anired12_next.gifสาระสำคัญ

                การศึกษาเรื่องพัฒนาการต่าง ๆ ในสังคมสมัยสุโขทัยนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญในอันดับต่อมาของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเมื่อเราทราบถึงลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ของสุโขทัยแล้วก็ต้องมาศึกษาเรื่องของทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคนไทยสมัยสุโขทัยมีความคิดอย่างไร จะด้นำไปศึกษาในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้น

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.    นักเรียนรู้ และเข้าใจพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

2.    นักเรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการคิด และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัยได้อย่างถูกต้อง

               ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.    มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.    มีความสามารถในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการคิด และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย

               ด้านคุณลักษณะ 

1.    สามารถ/ อธิบายพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒน-ธรรม ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.   สามารถอธิบายถึงกระบวนการคิด และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัยได้

3.    ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 7   พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย    เนื้อหา  วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  300)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       เอกสารความรู้ที่ 13  เรื่อง  การเมืองการปกครองของกรุงสุโขทัย

6.       เอกสารความรู้ที่ 14  เรื่อง  แผนภูมิแสดงการปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย

7.       เอกสารความรู้ที่ 15  เรื่อง  สภาพเศรษฐกิจ  และลักษณะเศรษฐกิจสุโขทัย

                8.      เอกสารความรู้ที่ 16  เรื่อง  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved