แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 
Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifกิจกรรมการเรียนรู้

   hand01_next.gifชั่วโมงที่ 1

          ขั้นนำ

1.     ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทำการเรียน ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเตรียมความพร้อม

2.     ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน่วยการเรียนรู้นี้  นักเรียนบันทึกลงในสมุด

3.     ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลาประมาณ  10  นาที

4.     ครูเก็บรวบรวมงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนทำในชั่วโมงที่ผ่านมา

5.     ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียน  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่านเตรียมมาล่วงหน้า

ขั้นสอน

1.    ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองในสมัยสุโขทัย ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ และตอบคำถามว่าการปกครองในสมัยนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างจากการปกครองในสมัยอยุธยาอย่างไร ?ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีรูปแบบการปกครองแบบนั้นอยู่สังคมไทยจะเป็นอย่างไร ?

2.    นักเรียนและครูร่วมสนทนา วิเคราะห์ อภิปราย และให้เหตุผล เกี่ยวกับคำถามดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? และนักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบข้อดี กับข้อเสียของการปกครองแบบต่าง ๆ เช่น แบบพ่อปกครองลูก แบบธรรมราชา แบบเทวราชา ว่าแบบใดเป็นอย่างไรบ้าง ?

3.    ครูแจกเอกสารความรู้ที่ 10 เรื่อง การเมืองการปกครองของกรุงสุโขทัย และเอกสารความรู้ที่ 11 เรื่อง แผนภูมิแสดงการปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย ให้นักเรียนศึกษาประกอบการบรรยาย

4.    ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้เอกสารความรู้ประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

5.     ครูเขียนหัวข้อปัญหาลงบนกระดานว่า “คำกล่าวที่ว่า ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด ?” ให้นักเรียนร่วมกันคิด และตอบคำถามลงในสมุดบันทึกของตนเอง โดยให้เวลาทำประมาณ   5  นาที  ระหว่างการทำงานครูพูดสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง การใช้สิทธิโดยชอบ และอธิบายถึงเหตุผลว่าสิทธิเสรีภาพที่นักเรียนมีนั้น เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้กับทุกคน และมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สังเกตจากสมัยสุโขทัยก็ให้สิทธิเสรีภาพในด้านการค้าขาย แต่สิทธิที่ได้มาและเราใช้สิทธินั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบใคร ถ้านักเรียนพบเห็นหรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านการค้าแล้ว ให้แจ้งตำรวจหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อปกป้องกันสิทธิของนักเรียนเอง

6.     ครูแจกเอกสารความรู้ที่ 12 เรื่อง สภาพเศรษฐกิจ  และลักษณะเศรษฐกิจสุโขทัย ให้นักเรียนศึกษาประกอบการบรรยาย

7.     ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้เอกสารความรู้ประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

ขั้นสรุป

1.     นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และให้เหตุผลเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม

2.     ครูเฉลยคำตอบของแบบทดสอบก่อนเรียน  ตรวจแก้ไข  ให้คะแนน  ให้คำติชมผลงานนักเรียนที่ทำลงในสมุดบันทึก

3.     ให้นักเรียนอ่านเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป  เพื่อเตรียมความพร้อม

   hand01_next.gifชั่วโมงที่ 2

          ขั้นนำ

1.     ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทำการเรียน ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเตรียมความพร้อม

2.     ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน่วยการเรียนรู้นี้  นักเรียนบันทึกลงในสมุด

3.     ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียน  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่านเตรียมมาล่วงหน้า

ขั้นสอน

1.     ครูให้นักเรียนดูแผนที่โบราณสถาน โบราณวัตถุสมัยสมัยสุโขทัย และภาพหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ และตอบคำถามว่าสามารถแยกศิลปกรรมต่าง ๆ ในภาพได้หรือไม่ว่าเป็นในสมัยใด? รับอิทธิพลจากชาติใดมาประยุกต์ให้เป็นแบบของศิลปะสุโขทัย ? และสังเกตได้จากสิ่งใด ?

2.    นักเรียนและครูร่วมสนทนา วิเคราะห์ อภิปราย และให้เหตุผล เกี่ยวกับคำถามดังกล่าวว่า      นักเรียนคิดว่าสังเกตได้หรือไม่ ? ภาพที่นำมาให้นักเรียนดูนั้นสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นพัฒนาการทางด้านใดบ้าง ?

3.    ครูแจกเอกสารความรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ให้นักเรียนศึกษาประกอบการบรรยาย

4.    ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้รูปภาพ และเอกสารความรู้ประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

5.     ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ขั้นสรุป

1.     นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และให้เหตุผลเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม

2.     ครูเฉลยคำตอบของแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจแก้ไข  ให้คะแนน  ให้คำติชมผลงานนักเรียนที่ทำลงในสมุดบันทึก

3.     ให้นักเรียนอ่านเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป  เพื่อเตรียมความพร้อม

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved