แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารความรู้ที่ 13  เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย

แผนการการจัดการเรียนรู้ ุ8 เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยสุโขทัย เนื้อหา วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนรู้ และเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของสุโขทัยได้

การเมืองการปกครองของกรุงสุโขทัย

                การปกครองระบอบปิตุราชาธิปไตย (พ่อปกครองลูก) หรือแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

        -          รูปแบบ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุด ใช้อำนาจอธิปไตย
-          พระมหากษัตริย์กับประชาชน มีความสัมพันธ์เหมือนพ่อ ลูก
-          มีระบอบการปกครองลดหลั่นเป็นชั้น
-          ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบ้านเมือง และชักชวนราษฎรปฏิบัติธรรมในวันสิ้นเดือนที่กลางดงตาล

หลังจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เกิดปัญหาหลายเมืองแยกเป็นอิสระ แย่งชิงราชสมบัติเกิดความระส่ำระสาย ไม่มั่นคง การปกครองเป็นแบบธรรมราชาจนสิ้นสมัยสุโขทัย

การปกครอง  เมืองหลวง  ส่วนกลางคือเมืองสุโขทัย ได้สร้างเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ปกครองเอง

ส่วนภูมิภาคมีเมืองลูกหลวง (หัวเมืองชั้นใน) เป็นเมืองหน้าด่านตั้งอยู่ 4 ทิศ ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) ทิศเหนือ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ทิศตะวันตก มีเจ้านายเชื้อพระวงศ์ปกครอง มีฐานะเป็นเมืองอุปราช

เมืองพระยา มหานคร (หัวเมืองชั้นนอก) แต่งตั้งผู้เหมาะสม มีความสามารถไปปกครอง ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์

เมืองประเทศราช (นอกราชอาณาจักร) ชาวต่างชาติ มีเจ้าเมืองปกครองกันเอง ยามปกติส่งเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย ยามสงครามต้องส่งกองทัพและอาหารไปช่วยรบ

                ความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆ สภาพแวดล้อมของอาณาจักรสุโขทัยมีหัวเมืองที่มีอำนาจมากน้อยล้อมรอบ  จึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ได้แก่  สัมพันธ์กับลาว  อาณาจักรล้านนา  นครศรีธรรมราช  ลังกา  มอญ  จีน  ฯลฯ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved