แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารความรู้ที่ 14  เรื่อง แผนภูมิแสดงการปกครองหัวเมืองสุโขทัย

แผนการการจัดการเรียนรู้ ุ8 เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยสุโขทัย เนื้อหา วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนรู้ และเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของสุโขทัยได้

แผนภูมิแสดงการปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย

แผนภูมิแสดงการปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย

                                                                กำแพงชั้นที่ 1        เมืองลูกหลวง (หัวเมืองชั้นใน)
                                                                กำแพงชั้นที่ 2        เมืองพระยามหานคร (หัวเมืองชั้นนอก)
                                                                กำแพงชั้นที่ 3        เมืองประเทศราช (เมืองออก)

            รูปแบบการจัดแบ่งเขตการปกครองตามที่พ่อขุนรามคำแหงใช้ในสมัยสุโขทัยนี้ คงใช้สืบต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.. 1991 – 2301) จึงได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่  และยกเลิกเมืองลูกหลวงไป

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reservedreserved