แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารความรู้ที่ 15  เรื่อง สภาพเศรษฐกิจ  และลักษณะเศรษฐกิจสุโขทัย

แผนการการจัดการเรียนรู้ ุ8 เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยสุโขทัย เนื้อหา วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนรู้ และเข้าใจระบบเศรษฐกิจของสุโขทัยได้

สภาพเศรษฐกิจ  และลักษณะเศรษฐกิจสุโขทัย

ด้านเศรษฐกิจ

                สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากร ธรรมชาติ เหมาะสมและมีผู้นำที่มีความสามารถ

                ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาณาจักรสุโขทัย มีพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทิศเหนือมีภูเขา ทำให้เป็นแหล่งให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน มีป่าอุดมไปด้วยไม้มีค่า ทางใต้มีแม่น้ำ ลำคลองทั่วไป

                ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น้ำ และที่ราบเชิงเขา มีที่ราบลุ่มแม่น้ำใหญ่ คือ แม่น้ำปิง  แม่น้ำยม  และแม่น้ำน่าน

                ทรัพยากรธรรมชาติ  อาณาจักรสุโขทัยมีน้ำอุดมสมบูรณ์ในหน้าฝน  มีน้ำน้อยในหน้าแล้ง  มีป่าไม้ทั่วไป  อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

                ความสามารถของผู้นำ พระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยมีพระปรีชาสามารถในการทำนุบำรุงบ้านเมือง  โดยเฉพาะด้านการเกษตร เช่น  ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน  พัฒนาการเกษตรด้วยระบบชลประทาน

ลักษณะเศรษฐกิจสุโขทัย

          เกษตรกรรม  อาชีพหลักคือการทำนา  ทำไร่  ทำสวน  พืชที่ปลูกมา คือ ข้าว  และผลไม้  นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และเป็นอาหาร

                หัตถกรรม  ประดิษฐ์สิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐานเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต  เครื่องมือทำการเพาะปลูก  งานจัดสวน  งานก่อสร้าง  เครื่องปั้นดินเผา

                การค้าขาย  แบบเสรีไม่เก็บภาษี  มีการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น มลายู อินโดนีเซีย

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved