แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารความรู้ที่ 16  เรื่อง ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

แผนการการจัดการเรียนรู้ ุ8 เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยสุโขทัย เนื้อหา วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนรู้ และเข้าใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้

ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

                 ลังคมของอาณาจักรสุโขทัยเป็นแบบเครือญาติ รักและสามัคคีกัน มีการแบ่งชนชั้นของสังคม เป็นพระมหากษัตริย์ เจ้านายหรือขุนนาง พระสงฆ์ (ทั้ง 3 ระดับเป็นชนชั้นปกครอง) และประชาชน มีการออกกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบแบบแผน เช่น กฎหมายอาญาว่าด้วยลักษณะโจร กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวมรดก กฎหมายวิธีพิจารณาความ (ไม่มีตุลาการ) กฎหมายว่าด้วยการถวายฎีกา (สั่นกระดิ่งที่ประตูวัง และพระมหากษัตริย์จะตัดสินคดีด้วยพระองค์เอง)

ด้านศาสนา  คนไทยเดิมเชื่อในผีสางเทวดา และลัทธิศาสนาต่าง ๆ ปะปนกัน พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงนำพระพุทธศาสนาแบบนิกายหินยานตามลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ในกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงทรงส่งเสริมต่อ พระพุทธศาสนาเจริญสูงสุดสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงออกผนวช ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องศาสนาและทรงนิมนต์พระสงฆ์มาจากลังกา

ด้านศิลปกรรม  สุโขทัยมีช่างที่ชำนาญด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ได้สร้างเจดีย์แบบสุโขทัยแท้ (ฐานเป็นสี่เหลี่ยม 3 ชั้น องค์เจดีย์เป็นเหลี่ยนย่อมุม ยอดทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือดอกบัวตูม) เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา เจดีย์แบบศรีวิชัย (ฐานสี่เหลี่ยม องค์ระฆังสูง) ด้านประติมากรรม นิยมหล่อพระพุทธรูปโลหะ ผสมสังฤทธิ์งดงามมาก พระเกศมีรัศมีเป็นเปลง ปลายจีวร ลงมาถึงพระนาภี (สะดือ) เป็นลายเขี้ยวตะขาบ  ด้านจิตรกรรม มีการวาดภาพลายเส้นบนแผ่นหินชนวน   ภาพฝาผนัง วาดด้วยสีฝุ่น ดำแดง (สีเอกรงค์ หมายถึงใช้สีเดียวหรือใช้สีเรียงลำดับตามวงจรสีธรรมชาติ 2 – 5 สี ผสมกับสีแท้แล้วระบายภาพ) เช่น ที่วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

ด้านภาษาและวรรณกรรม สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ปี พ.. 1826   นำมาจากอักษรพราหมณ์ อักษรคฤนห์ และอักษรขอมหวัด มีการวางสระไว้หน้าและหลังพยัญชนะ มีวรรณยุกต์เอกกับจัตวา สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) คิดเติมวรรณยุกต์โท และวางสระบนและล่างตัวอักษร ผลดีทำให้มีอักษรของไทยใช้เอง ใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกิดวรรณกรรมสมัยสุโขทัยอันล้ำค่า วรรณกรรมที่สำคัญได้แก่ศิลาจารึกหลักที่ 1 (พ่อขุนรามคำแหง) ไตรภูมิพระร่วง

               ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี มีผลจากหนังสือไตรภูมิพระร่วง เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทง (นางนพมาศหรือตำราท้าวศรีจุฬาลักษณ์) พระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีจองเปรียง      ลอยกระทงพระประทีป พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved