แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 13 
เอกสารความรู้ที่ 14 
เอกสารความรู้ที่ 15 
เอกสารความรู้ที่ 16 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้   (รูปภาพประกอบการสอน)

แผนการการจัดการเรียนรู้ 8

เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยสุโขทัย เนื้อหา วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหารูปภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ และหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ขนาดตามแต่สามารถจัดหาได้  นำมาติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

 

หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  หลักที่ 1

  

หม้อดินเผาอายุกว่าสองพันปี  ที่บ้านเชียง  จ.อุดรธานี

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved