หน่วยการเรียนรู้

Homeผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6แผนที่ 7แผนที่ 8แผนที่ 9

symble_asterisk_blue.gif หน่วยการเรียนรู้ symble_asterisk_blue.gif
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
  และวัฒนธรรม                                        ชันมมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนหน่วยการเรียนรู้                   1            หน่วย                                         เวลา     20    ชั่วโมง

attention.gif
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

 หน่วยที่  1

   เรื่องที่ 1  ประวัติศาสตร์กับมิติความต่อเนื่องของเวลา

                ประวัติศาสตร์
        ความต่เนื่องของกาลเวลา
        การนับเวลา

2 

       เรื่องที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

                กุญแจการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
        วิธีการทางประวัติศาสตร์

2

 หน่วยที่  2

       เรื่องที่ 3  วิวัฒนาการกับการแบ่งยุคประวัติศาสตร์

                แนวคิดในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของไทย
        การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของไทยแบบต่าง ๆ

1

       เรื่องที่ 4  ความเป็นมาของคนไทย

                ความเข้าใจเกี่ยวกับ คนไทย
        การศึกษาเรื่องความเป็นมาของคนไทย
        คนไทยมาจากไหน
        แนวคิดถิ่นกำเนินของคนไทย

3

        เรื่องที่ 5  ดินแดนก่อนสมัยสุโขทัย

                ความรู้พื้นฐาน
        สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
        แว่นแคว้นและอาณาจักรสุโขทัย

2

 หน่วยที่  3

       เรื่องที่ 6  ภาพรวมประวัติศาสตร์สุโขทัย

                ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการประวัติศาสตร์สุโขทัย
        การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
        พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย
        บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
        แว่นแคว้นและอาณาจักรร่วมสมัยสุโขทัย

4

   เรื่องที่ 7  พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย

                พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย
        -   ทางด้านการเมืองการปกครอง
        -   ทางด้านเศรษฐกิจ
        -   ทางดานสังคม
        -   ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
        -   ทางด้านภูมิปัญญา
        -   ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2

        เรื่องที่ 8  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก

                พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        ความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคก่อนถูกชาติตะวันตกยึดครอง

2

      เรื่องที่ 9  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยอาณานิคม ปัจจุบัน

                การเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตก
        การยึดครองอาณานิคมโดยชาติตะวันตก
        ขบวนการชาตินิยมกับการเรียกร้องเอกราช
       เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังได้รับเอกราช ปัจจุบัน

2

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved