สอบหลังเรียน

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. จงเรียงลำดับผู้ที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทยจากมากไปน้อยให้ถูกต้อง

  ก. พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข 
  ข.
  พุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์ ซิกข์ 
  ค.
  พุทธ ฮินดู คริสต์ อิสลาม ซิกข์ 
  ง.  
  พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู ซิกข์
2. ข้อใดถูกต้อง
  ก. ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาฮินดู 
  ข.
  ศาสนาฮินดูเกิดก่อนศาสนาพราหมณ์ 
  ค.
  ศาสนาพราหมณ์กับศาสนาฮินดูเกิดพร้อมกัน 
  ง.  
  ศาสนาพราหมณ์เกิดหนังศาสนาฮินดู
3. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ต้องศึกษาศาสนาอื่น ๆ แม้ตนจะไม่ได้นับถือ

  ก. เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  ข.
  เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
  ค.
  เพื่อสร้างการยอมรับระหว่างกัน จากความ  เข้าใจธรรมชาติของแต่ละศาสนา 
  ง.
  เพื่อสร้างความเป็นอกเห็นใจกันอันเกิดจากมนุษยสัมพันธ์ที่มีให้กัน

4. ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุดในโลก

  ก. ศาสนาพุทธ 
  ข.
  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  ค.
  ศาสนาอิสลาม 
  ง.  
  ศาสนาซิกข์

5. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

  ก. ศีลล้างบาป-ทำเมื่อแรกเกิด 
  ข.
  ศีลกำลัง-พิธีมิสซา 
  ค.
  ศีลมหาสนิท-ทำทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์ 
  ง.
  ศีลสมรส-สัญญาจะรักกันต่อหน้าพระเจ้า

6. เพราะเหตุใดการเสียสละจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาคริสต์เน้นย้ำมากที่สุด

  ก. เพราะการเสียสละทำให้ผู้อื่นมีความสุขมากกว่าตน 
  ข.
  เพราะการเสียสละเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของความรัก 
  ค.
  เพราะเป็นการฝึกให้ไม่มีความตระหนี่ 
  ง.  
  เพราะเป็นการฝึกให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าขงการให้

7. ข้อใดไม่ถูกต้อง

  ก. ศาสนาคริสต์เกิดหลังศาสนาพุทธ 543 ปี 
  ข.
  ศาสนาอิสลามเกิดหลังศาสนาคริสต์ 622 ปี 
  ค.
  ศาสนาอิสลามมีพระมูฮำหมัดเป็นศาสดา
  ง.
  ศาสนาคริสต์มีพระยะโฮวาเป็นพระเจ้า

8. ข้อใดเป็นคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ตรงกับพุทธมากที่สุด

  ก. โมกษะ 
  ข.
  ปรมาตมัน 
  ค.
  กฎแห่งกรรม 
  ง.
  มรรค 4

9. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับศาสนาซิกข์

  ก. เกิดจากการรวมกันของศาสนาพุทธกับฮินดู 
  ข.
  นับถือพระเจ้าองค์เดียวองค์แรกคือคุรุนานัก 
  ค.
  5 ก คือ เกศ กังฆา กฉา กรา กิรปาน 
  ง.  
  ยกฐานะของหญิงให้เท่าเทียมกันกับชาย

10. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธา

  ก. พันธสัญญาเก่า
  ข.
  พระเยซู
  ค.
  ตรีเอกานุภาพ
  ง.
  โมเสส 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.