สอบก่อนเรียน

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. จงเรียงลำดับผู้ที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทยจากมากไปน้อยให้ถูกต้อง

  ก. พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข 
  ข.
  พุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์ ซิกข์ 
  ค.
  พุทธ ฮินดู คริสต์ อิสลาม ซิกข์ 
  ง.  
  พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู ซิกข์
2. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ต้องศึกษาศาสนาอื่น ๆ แม้ตนจะไม่ได้นับถือ
  ก. เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
  ข.
  เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
  ค.
  เพื่อสร้างการยอมรับระหว่างกัน จากความ  เข้าใจธรรมชาติของแต่ละศาสนา 
  ง.  
  เพื่อสร้างความเป็นอกเห็นใจกันอันเกิดจากมนุษยสัมพันธ์ที่มีให้กัน
3. ข้อใดถูกต้อง

  ก. ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาฮินดู 
  ข.
  ศาสนาฮินดูเกิดก่อนศาสนาพราหมณ์ 
  ค.
  ศาสนาพราหมณ์กับศาสนาฮินดูเกิดพร้อมกัน 
  ง.  
  ศาสนาพราหมณ์เกิดหลังศาสนาฮินดู

4. ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุดในโลก

  ก. ศาสนาพุทธ 
  ข.
  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  ค.
  ศาสนาอิสลาม 
  ง.  
  ศาสนาซิกข์

5. ข้อใดเป็นคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ตรงกับพุทธมากที่สุด

  ก. โมกษะ 
  ข.
  ปรมาตมัน 
  ค.
  กฎแห่งกรรม 
  ง.  
  มรรค 4

6. เพราะเหตุใดการเสียสละจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาคริสต์เน้นย้ำมากที่สุด

  ก. เพราะการเสียสละทำให้ผู้อื่นมีความสุขมากกว่าตน 
  ข.
  เพราะการเสียสละเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของความรัก 
  ค.
  เพราะเป็นการฝึกให้ไม่มีความตระหนี่ 
  ง.  
  เพราะเป็นการฝึกให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของการให้

7. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธา

  ก. พันธสัญญาเก่า 
  ข.
  พระเยซู 
  ค.
  ตรีเอกานุภาพ 
  ง.  
  โมเสส

8. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

  ก. ศีลล้างบาป-ทำเมื่อแรกเกิด 
  ข.
  ศีลกำลัง-พิธีมิสซา 
  ค.
  ศีลมหาสนิท-ทำทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์ 
  ง.  
  ศีลสมรส-สัญญาจะรักกันต่อหน้าพระเจ้า

9. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับศาสนาซิกข์

  ก. เกิดจากการรวมกันของศาสนาพุทธกับฮินดู 
  ข.
  นับถือพระเจ้าองค์เดียวองค์แรกคือคุรุนานัก 
  ค.
  5 ก คือ เกศ กังฆา กฉา กรา กิรปาน 
  ง.  
  ยกฐานะของหญิงให้เท่าเทียมกันกับชาย

10. ข้อใดไม่ถูกต้อง

  ก. ศาสนาคริสต์เกิดหลังศาสนาพุทธ 543 ปี
  ข.
  ศาสนาอิสลามเกิดหลังศาสนาคริสต์ 622 ปี
  ค.
  ศาสนาอิสลามมีพระมูฮำหมัดเป็นพระเจ้า
  ง. ข
  ศาสนาคริสต์มีพระยะโฮวาเป็นพระเจ้า 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.