ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

 

  symble_asterisk_blue.gif ด้านความรู้           
  1.     นักเรียนรู้ และเข้าใจถึงประวัติ หลักธรรม พิธีกรรมที่สำคัญ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คริสต์ อิสลาม และซิกข์ ได้อย่างถูกต้อง
  2.     นักเรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละศาสนาได้อย่างถูกต้อง

  ด้านทักษะ/กระบวนการ            
  1.     มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายถึงประวัติ หลักธรรม พิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คริสต์ อิสลาม และซิกข์ ได้อย่างถูกต้อง
  2.     มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายความแตกต่างของแต่ละศาสนา

  symble_asterisk_blue_4.gif ด้านคุณลักษณะ 
  1.     สามารถอธิบายถึงประวัติ หลักธรรม พิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คริสต์ อิสลาม และซิกข์ ได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในตนเอง
  2.     สามารถปรับตัวให้เข้ากับคติ หลักความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3.     
  ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา

   

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.