รายวิชาภูมิศาสตร์

ผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 

anired12_next.gifกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมanired12_back.gif
รายวิชา  ภูมิศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
pink_blue.gif

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ชุด  ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) ครั้งนี้  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จัดทำขึ้นเพราะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความจำมาก  เมื่อจัดทำการเรียนการสอนตามวิธีปกตินักเรียนจึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนเท่าที่ควร  ผู้จัดทำจึงได้คิดหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และสร้างทัศนคติต่อการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้อย่างสนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ  จึงได้เกิดเป็นสื่อการเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ขึ้นมา  ทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) บ้างไม่มากก็น้อย

          อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป

          
นายธนากร
  นาคโคตร
      
ครูอัตราจ้างสอน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

รวมผลงานครูฟักทอง

 ศาสนาสำคัญของโลก
 แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 
 ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)
 แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 
 มหาเวสสันดรชาดก
 ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved