ผลการเรียนรู้

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

  symble_asterisk_blue.gif ด้านความรู้           
  1.     นักเรียนรู้ และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมของภูมิภาคทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปอเมริกาใต้  และทวีปแอฟริกา
  2.     นักเรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคของทวีปทั้ง  4  ได้อย่างถูกต้อง

  ด้านทักษะ/กระบวนการ            
  1.     มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมของภูมิภาคทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปอเมริกาใต้  และทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
  2.     มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคของทวีปทั้ง  4

  symble_asterisk_blue_4.gif ด้านคุณลักษณะ 
  1.     สามารถอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมของภูมิภาคทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปอเมริกาใต้  และทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในตนเอง
  2.     สามารถปรับตัวให้เข้ากับคติ หลักความเชื่อของภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปทั้ง  4  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3.     
  ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภูมิศาสตร์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved