ลักษณะทางวัฒนธรรม

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifเอกลักษณะทางวัฒนธรรมanired12_back.gif

             ลักษณะวัฒนธรรมทางภาษา  ภาษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในตระกูลภาษาอินโด - ยูโรเปียน เป็นต้นตระกูลที่มีผู้ใช้จำนวนมาก  ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก แบ่งออเป็นสาขาต่าง ๆ รวม  4  สาขา ดังนี้   
           
1.สาขาเยอรมนิก     ภาษาอังกฤษ  ภาษาดัตช์  ภาษาเฟลมมิช  ภาษาเยอรมัน  และภาษาสแกนดิเนเวีย 
           
2.สาขาภาษาโรมานซ์     ภาษาฝรั่งเศษ  ภาษาอิตาลี  ภาษาสเปน  ภาษาโปรตุเกส  และภาษาโรมาเนีย
           
3.สาขาภาษาบัลโต-สลาวิก     ภาษาบัลแกเรีย  ภาษาเช็ก  ภาษาโปลิซ  ภาษาแลตเวีย  ภาษาลิทัวเนีย  ภาษารัสเซีย
           
4.สาขาอื่น ๆ     ภาษาเคลติก  ภาษากรีก

             ลักษณะวัฒนธรรมทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  แบ่งออกเป็น  3  นิกายใหญ่  ดังนี้   
           
1.นิกายโรมันคาทอลิก  นับถือกันอย่างแพร่หลายในยุโรปภาคใต้และภาคตะวันออก  สันตะปาปาแห่งนครวาติกันเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนจักร 
           
2.นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์  นับถือในคาบสมุทรบอลข่าน  และรัสเซียเมื่อครั้งเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  นิกายนี้เน้นความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาคล้ายคลึงกับนิกายโรมันคาทอลิก  แต่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของสันตะปาปาแห่งนครวาติกัน
           
3.นิกายโปรเตสแตนท์   นับถือกันในยุโรปภาคเหนือและภาคตะวันตก  นิกายนี้แบ่งออกเป็นนิกายย่อย ๆ จำนวนมาก  ถือปฏิบัติตามพระคัมภีร์ไบเบิล  แต่ไม่เน้นพิธีกรรมทางศาสนา  แลไม่อยู่ใต้อำนาจของสันตะปาปาแห่งนครวาติกัน

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.