ทวีปอเมริกาเหนือ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 glb.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 


anired12_next.gifระบบธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมanired12_back.gif

          ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีกที่อยู่ในโลกใหม่  เพราะชาวยุโรปเริ่มรู้จักทวีปนี้เมื่อไม่นานนัก  คือ  เมื่อ  500 กว่าปีมานี้เอง  แต่ทวีปนี้ก็เป็นทวีปที่ได้รับการบุกเบิกพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา  และแคนาดา  ทั้งนี้เพราะความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความกว้างใหญ่ของพื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ  การมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เป็นอันหนึ่งอีนเดียวกัน  มีความมั่นคงทางด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  และวัฒนธรรม  มีความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  และเทคโนโลยีในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถผผลิตพืชผลเกือบทุกประเภทได้ในปริมาณมาก  และมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  และส่งผลให้สหรัญอเมริกาซึ่งเป็นประเทศสำคัญของภูมิภาคนี้  กลายเป็นมหาอำนาจของโลกในปัจจุบัน

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.