ลักษณะการปกครอง

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะการปกครองanired12_back.gif

             ลักษณะการปกครอง  ทวีปอเมริกาใต้แบ่งการปกครองออกเป็น  12  ประเทศ และดินแดนที่ทีฐานะเป็นอาณานิคม  2  แห่ง  คือ เฟรนซ์เกียนา  เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  และหมู่เกาะฟอล์กแลนด์  เป็นอาณานิคมของอังกฤษ  ลักษณะการปกครองพอจะสรุปได้  ดีงนี้  

    1.มีความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเดียวกันอย่างมาก  เพราะมีรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกันมาก่อน  เมื่อแยกเป็นอิสระก็ยังมีความผุกพันกันอยู่  และผนึกกำลังกันเมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศ
     2.ได้รับอิทธิพลรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิไตยจากสหรัฐอเมริกาและจากยุโรปตะวันตก  เพราะอยู่ใกล้ชิดและมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน
    3.มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคง  มักเกิดการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้งจนมีลักษณะการปกครองแบบเผด็จการทหาร  หรือแม้คงรูปแบบประชาธิปไตย  แต่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมักมาจากบุคคลที่เป็นทหารมาก่อน
    4.อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา  ภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  ทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำของฝ่ายประชาธิปไตยมีบทบาทและมีอิทธิพลมากขึ้นในทวีปอเมริกาใต้

             รูปแบบการปกครอง  การปกครองในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว  ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวม  แบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่าง ๆ ได้แก่   
                     anired06_next.gif  ประเทศบราซิล  มีรัฐทั้งหมด  23   รัฐ  
                     anired06_next.gif  ประเทศเวเนซุเอลา  มีรัฐทั้งหมด  20  รัฐ
             ทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้  มีการปกครองเป็นสาธารณบัฐ  โดยมีประธานาธิบดี  เป็นประมุขของประเทศ  เดิมประเทศบราซิลมีจักรพรรดิ์เป็นประมุข  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2432 จึงใช้ระบบประธานาธิบดี  ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ  ได้แก่  
ประเทศกายอานา ที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2513  แต่ยังคงเป็นประเทศสมาชิกเครือจักรภพอังกฤษอยู่  มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล  และมีข้าหลวงใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษเป็นประมุขของประเทศ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.