แอฟริกา

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 glb.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ anired12_next.gifระบบธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมanired12_back.gif

          ทวีปแอฟริกา  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก  โดยมีพื้นที่ประมาณ  30  ล้านตารางกิโลเมตร  หรือประมาณร้อยละ  20 ของพื้นแผ่นดินของโลกมีประชากรประมาณ  872  ล้านคน (พ.ศ. 2547)  ประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ มากกว่า  50  ประเทศ  เป็นทวีปที่ได้ชื่อว่า "ทวีปมืด" หรือ "กาฬทวีป"  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นทวีกที่ค่อนข้างจะกันดาร  ไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปบุกเบิกเหมือนทวีปอื่น ๆ ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดการศึกษา  สุขภาพอนามัยไม่ดี  ขาดแคลนเงินทุน  การพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงกระทำได้ยากลำบาก

          นอกเหนือขากแอฟริกายังได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งเมืองขึ้น  หรือทวีปแห่งอาณานิคม  เพราะดินแดนในทวีปแอฟริกานั้น  ในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของประเทศตะวันตกต่าง ๆ มาแล้วทั้งสิ้น  เพิ่งจะได้รับเอกราชปกครองตนเองหหลังจากสงคราโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประชาคมโลก

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.