ลักษณะการปกครอง

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะการปกครองanired12_back.gif

             ลักษณะการปกครอง  ทวีปแอฟริกาแบ่งการปกครองออกเป็น  53  ประเทศ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  ประเทศในทวีปแอฟริกาต่างได้รับเอกราช  แม้ได้รับเอกราชแล้วแระเทศเหล่านั้นก็ยังประสบปัญหาการขาดความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครองซึ่งมีสาเหตุมาจาก

    1.การขาดความชำนาญทางด้านการปกครอง  เพราะเคยถูกชาวยุโรปปกครองมาโดยตลอด  เมื่อได้รับเอกราชจึงขาดบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านนี้
     2.ด้านความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ  สังคม  และวัฒนธรรม  เพราะแอฟริกาประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมายทำให้ยากแก่การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
    3.การแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจตะวันตกในอดีต  เพื่อการใช้ดินแดนแอฟริกาเป็นแหล่งวัตถุดิบ  และระบายสินค้า
    4.ปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความยากจน  ขาดแคลนอาหารและรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป

             รูปแบบการปกครอง  การปกครองในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว  ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวม  แบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่าง ๆ ได้แก่   
                     anired06_next.gif  สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย  มีรัฐทั้งหมด  21   รัฐ  
                     anired06_next.gif  สหพันธ์สาธารณรัฐอิสลามคอโมโร  แบ่งเขตการปกครองเป็น  3  มณฑล  แต่ละมณฑลอยู่บนเกาะหนึ่งเกาะในมหาสมุทรอินเดีย
                     anired06_next.gif  สาธารณรัฐแคเมอรูน  แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  มณฑล
             ตำแหน่งประมุขของประเทศ  ประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ปกครองเป็นสาธารณรัฐ  โดยมี
 ประธานาธิบดี  เป็นประมุขของประเทศ  แต่ ประเทศโมร็อกโก  สวาซิแลนด์  และเลโซโท มีกษัตริย์ปกครองประเทศ  และเรียกชื่อประเทศโดยมีคำว่าราชอาณาจักรนำหน้า  สำหรับมอริเซียส  เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ  และยอมรับนับถือกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขของประเทศ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.