ลักษณะทางเศรษฐกิจ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
  

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะทางเศรษฐกิจanired12_back.gif

            เกษตรกรรม  การเกษตรในทวีปแอฟริกาเเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุด  ส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิม  ใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นส่วนใหญ่แบ่งเขตเกษตรกรรมเป็น  6  เขต  ดังนี้
           
1.เขตการเพาะปลูกแบบยังชีพ   ใช้วิธีการง่าย ๆ และย้ายที่เพาะปลูกบ่อย ๆ เรียกว่า "การทำไร่เลื่อนลอย" พืชส่วนใหญ่ได้แก่  ข้าวเจ้า  ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  มันเทศ  มันสำปะหลัง  และกล้วย    พบมากในแอฟริกากลาง 
           
2.เขตการทำไร่ขนาดใหญ่   ชาวยุโรปนำวิธีการทำไร่ขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อผลิตพืชผลบางชนิดจำหน่ายในตลาดโลก  พืชสำคัญ  ได้แก่  โกโก้  กาแฟ  ชา  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  ป่านศรนารายณ์    พบมากในแอฟริกาตะวันตก  แอฟริกากลาง  และแอฟริกาตะวันออก  ประเทศกานาส่งออกเมล็ดโกโก้มากที่สุดในโลก
           
3.เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน พืชสำคัญ  ได้แก่  ข้าวสาลี  องุ่น  มะกอก  ส้ม  มะนาว     พบมากในชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนในแอฟริกาเหนือ  และแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาใต้
           
4.เขตเกษตรกรรมแบบผสม  ปลูกพืชแบบเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปในแอฟริกาใต้  พืชสำคัญได้แก่  ข้าวสาลี  และข้าวโพด  สัตว์เลี้ยงได้แก่  วัวเนื้อ  วัวนม  และแกะ
           
5.เขตทำปศุสัตว์  มักปล่อยให้วัวและแกะหากินในทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ     พบมากในแอฟริกาใต้
           
6.เขตเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน  ต้องโยกย้ายสัตว์ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่หาหญ้าได้    พบมากในบริเวณเขตทะเลทราย และทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายทั้งในแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้  สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ได้แก่แพะ

            การทำป่าไม้  ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายไปมากจากการทำไร่เลื่อนลอย  พื้นที่สำคัญสำหรับทำป่าไม้ได้แก่  แอฟริกาตะวันตก  ในประเทศเซียร์ราลีโอน  ไลบีเรีย  โกตติวัวร์  และไนจีเรีย

            การล่าสัตว์และการประมง  บริเวณทะเลทรายซาฮารามีชนเผ่าบุชแมน  และในเขตป่าดงดิบของลุ่มแม่น้ำคองโก  ชนเผ่าพิกมี  ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บหาของป่าเป็นอาหาร  ด้านการประมงมีความสำคัญไม่มากนัก  การประมงน้ำจืดทำกันตามแม่น้ำสายใหญ่ ๆ และในทะเลสาบวิกตอเรีย  ส่วนการประมงน้ำเค็มก็ทำกันตามน่านน้ำชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป

            การทำเหมืองแร่  ทวีปแอฟริกามีแหล่งแร่จำนวนมาก  แร่โลหะสำคัญ  ได้แก่  
              แร่เหล็ก  ในประเทศโมร็อกโก  แอลจีเรย  ตูนีเซีย  เซียร์ราลีโอน  อียิปต์  
              แร่ทองแดง  ในประเทศซาร์อี  รวันดา  แซมเบีย  
              แร่ดีบุก  ในประเทศรวันดา  และซาร์อี
              แร่บอกไซต์  ในประเทศกานา  แคเมอรูน  กินี  และโกตดิวัวร์
              แร่ทองคำ  ในประเทศแอฟริกาใต้  และกานา
              แร่ถ่านหิน  ในประเทศแอฟริกาใต้  บอตสวานา  โมซัมบิก  และแซมเบีย
            อัญมณีขึ้นชื่อของแอฟริกาใต้  คือ  เพชร แอฟริกาใต้เป็นแหล่งเพชรสำคัญที่สุดของโลก  นอกจากนั้นยังมีเหมืองเพชรในประเทศซาอีร์และกานา  แต่เป็นเพชรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม  ทวีปแอฟริกายังมีแร่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่  แร่ฟอสเฟต  น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
            การอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกาไม่พัฒนามากนัก ดังนี้
              อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เช่น  การสกัดน้ำมันพืชจากถั่วลิสง  ปาล์มน้ำมันและพืชน้ำมันอย่างอื่น  การทำผลิตภัณฑ์ยางพารา  การฟอกหนัง  การทอผ้า    
            ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม  ได้แก่  แอฟริกาใต้  มีอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกหลายประเภท  สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.