แบบทดสอบก่อนเรียน

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เรื่อง  ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน  จำนวน 10 ข้อ

1. พระพุทธรูปปางใดไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปประจำวันทั้ง 7

  ก.  ปางอุ้มบาตร
  ข.  ปางลีลา
  ค.  ปางไสยาสน์
  ง.  ปางป่าเลไลยก์
2. "พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่ที่พระเพลา  พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย  ประทับยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้" เป็นอริยาบถของพระพุทธรูปปางใด
  ก.  ปางห้ามญาติ
  ข.  ปางรำพึง 
  ค.  ปางถวายเนตร
  ง.   ปางไสยาสน์
3. ต้นเค้าความคิดในการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ได้มาจากพุทธประวัติตอนใด

  ก.  ตอนปรินิพพาน
  ข. ตอนบรรทม
  ค. ตอนประชวร
  ง.  ตอนทรมานอสุรินทราหู

4. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

  ก.  วันจันทร์ - ปางห้ามญาติ
  ข.  วันพุทธกลางคืน - ปางถวายเนตร
  ค.  วันศุกร์ - ปางรำพึง
  ง.  วันเสาร์ - ปางนาคปรก

5. เทพยดาผู้พิทักษ์พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ทรงพาหนะใด

  ก.  พาหนะราชสีห์
  ข. พาหนะช้าง
  ค. พาหนะละมั่ง
  ง.  พาหนะเสือ

6. พระพุทธรูปปางใดเกี่ยวข้องกับการจำแนกบุคคลได้เป็น 4 จำพวก หรือบัว 4 เหล่า

  ก.  ปางห้ามญาติ
  ข. ปางป่าเลไลย์
  ค. ปางสมาธิ
  ง.  ปางรำพึง

7. ตามตำนานพระพุทธรูปประจำวันเสาร์  พญานาคที่ขนดล้อมพระวรกาย  แผ่พังพานรอบพระพุทธองค์ชื่อว่าอะไร

  ก. สัตตนาคราช 
  ข. ศรีสุทโธนาคราช
  ค. มุจรินทร์นาคราช
  ง.  สุตตนาคราช

8. เทพยดาองค์ใดไม่เกี่ยวข้องกับตำนานเทพยดาผู้ดูแลรักษาพระพุทธรูปประจำวันทั้ง 7

  ก.  พระนารายณ์
  ข. พระอิศวร
  ค. พระพรหม
  ง.  พระอุมา

9. ผู้ดูแลรักษาเขาพระสุเมรุในตำนานผุ้ดูแลรักษาพระพุทธรูปประจำวัน  "วันเสาร์"  อยู่ในทิศใด

  ก. ทิศอุดร
  ข. ทิศหรดี
  ค. ทิศประจิม
  ง. ทิศอาคเนย์

10. เลขกำลังวันของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคือข้อใด

  ก.  เลข 9
  ข.  เลข 12
  ค.  เลข 19
  ง.  เลข 21จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved