วันเสาร์

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

เทพยดาอารักษ์ 
พระคาถากำลังวัน 

 

 

anigreen11_next.gifพระพุทธรูปปางนาคปรกanigreen11_back.gif

                พระปางนี้มีอาริยาบถนั่งขัดสมาธิ  หงายพระหัตถ์ทั้งสองประทับซ้อนกันอยู่บนพระเพลา  มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมพระเศียร  เพื่อมิให้ฝนถูกต้องพระวรกายของพระพุทธองค์

                พระพุทธรูปปางนี้มีประวัติกล่าวไว้ว่า  คราวหนึ่งหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  แต่ยังมิได้แสดงธรรมประกาศพระศาสนา  พระองค์ทรงประทับพักผ่อนอิริยาบถอยู่ที่ร่มไม้มุจรินทร์หรือไม้จิก ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตรัสรู้  ในขณะที่ทรงประทับพักผ่อนพระอิริยาบถที่ร่มไม้มุจรินทร์อยู่นั้น  บังเอิญเกิดฝนตกไม่ขาดสายเป็นเวลาติดต่อกันนางถึง  7  วัน

                นาคราชนาว่ามุจรินทร์ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นเห็นเข้า  กลัวว่าพระพุทธองค์จะได้รับความลำบากเพราะถูกฝน  จึงได้มานสมัสการและทำขนดล้อมพระวรกาย  แผ่พังพานใหญ่ปกคลุมพระเศียรไว้  คล้ายกับเป็นเศวตฉัตรกั้นฝนมิให้ตกลงมาเปียกพระองค์  อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้แมลง เหลือบ  ยุง  ตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานอย่างอื่นมิให้มาทำลายพระองค์

                พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตสุขอยู่ที่นั้นด้วยพระอาการสงบจนกระทั่งฝนหยุดตก  เมื่อฝนหยุดตกแล้วพญานาคมุจรินทร์ก็ค่อย ๆ คลายขนดพังพานลงมาถวายนมัสการพระพุทธองค์แล้วก็จากไป

                พระพุทธจริยาตอนที่เสด็จประทับอยู่ภายในขนดของพญานาค    ร่มไม้จิกนั้นเองกลายเป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้นไว้เพื่อสักการบูชา  ต่อมาท่านโหราจารย์ได้กำหนดให้เป็นพระบูชาประจำวันเสาร์  ผู้ที่เกิดวันนี้จึงควรสร้างพระพุทธรูปหรือบูชาไว้เพื่อสักการบูชา  เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครับครัว

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved