แบบทดสอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ทดสอบก่อนเรียนมูลเหตุแห่งชาดกแบบทดสอบหลังเรียน

 

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เรื่อง  พระเวสสันดรชาดก  จำนวน 10 ข้อ

1. นิทานชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  มีทั้งหมดกี่เรื่อง

  ก.  450  เรื่อง
  ข.  500  เรื่อง
  ค.  550  เรื่อง
  ง.  600  เรื่อง
2. ในเรื่องพระเจ้าทศชาติ  พระเวสสันดรเป็นชาติที่เท่าใด
  ก.  ชาติที่  5
  ข.  ชาติที่  7 
  ค.  ชาติที่  9
  ง.  ชาติที่  10
3. เพราะเหตุใดพระเวสสันดรจึงถูกขับไล่ออกจากนครเชตุดร

  ก.  เพราะพระเวสสันดรไม่สนใจในกิจการบ้านเมือง
  ข. เพราะพระเวสสันดรทรงบริจาคทรัพย์จากพระคลังหลวงจนทำให้บ้านเมืองขัดสน
  ค. เพราะบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่เมืองกาลิงครัฐ
  ง. เพราะโหรทำนายว่าพระเวสสันดรเป็นกาลกิณีจะทำให้เมืองเชตุดรเผชิญภาวะข้าวยากหมากแพง

4. ชาดกตอนที่ชูชกเดินทางเข้าป่าเพื่อจะไปขอชาลี  และกัณหา  จนเกือบถูกนายพรานเจตบุตรฆ่าตายนั้น  คือชาดกในกัณฑ์ใด

  ก.  กัณฑ์ทศพร
  ข.  กัณฑ์วนปเวศน์
  ค.  กัณฑ์ชูชก
  ง.  กัณฑ์จุลพน

5. เพราะเหตุใดอัจจุตฤษีจึงยอมชีทางไปยังอาศรมที่พักของพระเวสสันดรแก่ชูชก

  ก.  เพราะชูชกโกหกว่าพระเจ้าสญชัยให้มาตาม และต้องการให้พระเวสสันดรกลับไปตรองเมืองเชตุดรตามเดิม
  ข. เพราะชูชกโกหกว่าจะมาถวายช้างปัจจัยนาเคนทร์ที่พระเวสสันดรทรงมอบให้กับเมืองกาลิงครัฐคืน
  ค. เพราะชูชกได้มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้กับอัจจุตฤษีเพื่อให้บอกทางแก่ตนเอง
  ง. เพราะชูชกบอกว่าต้องการให้พระเวสสันดรช่วยปรุงยาเพื่อรักษาโรคร้ายของนางอมิตดาภรรยาของตน

6. เพราะเหตุใดชูชกเมื่อเดินทางไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรแล้วจึงไม่เข้าไปขอชาลี  และกัณหาทันที

  ก.  เพราะเป็นช่วงเวลาที่เย็นมากแล้ว  กลัวว่าถ้านำตัวชาลี  กัณหากลับทันทีคงไม่ได้จึงนอนพักก่อน
  ข. เพราะพระนางมัทรียังคงอยู่ในอาศรม  กลัวว่าพระนางมัทรีจะไม่ยอมยกให้ 
  ค. เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพราหมณ์ว่าไม่ให้ขอทานในเวลาย่ำเย็น  ต้องรอให้รุ่งสางเสียก่อน
  ง. เพราะชูชกเดินทางเหนื่อยล้ามากจึงนอนพักเหนื่อยก่อน  สุดท้ายจึงมารู้สึกตัวเมื่อรุ่งเช้าเสียแล้ว

7. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ 3 ชนิดที่เทวดาแปลงกายนอนขวางเส้นทางกลับอาศรมของพระนางมัทรี

  ก. ราชสีห์
  ข. งูเหลือมยักษ์
  ค. เสือเหลือง
  ง. เสือโคร่ง

8. พระเจ้าสญชัยได้ทรงพระสุบินอย่างไร ที่เป็นลางบอกเหตุก่อนที่จะได้พบกับพระกุมารชาลี  และกัณหา

  ก.  ฝันว่ามีพราหมณ์นำดวงตา 2 ข้าง  มามอบให้พระองค์
  ข. ฝันว่ามีช้างเผือก 2 เชือกมาขออยู่ด้วย
  ค. ฝันว่ามีชายผิวดำนำดอกบัวสีทอง 2 ดอก  มาให้พระองค์
  ง. ฝันว่าพระพรหมนำแหวน 2 วง  มามอบให้พระองค์

9. ภายหลังที่พระเวสสันดรได้กลับมาครองเมืองเชตุดรก็มีพระชนมายุยาวนานถึง 120 ปี ก็เสด็จสวรรคตไปจุติที่สวรรค์ในชั้นใด

  ก. ชั้นนิมมานหรดี
  ข. ชั้นกามาพจร
  ค. ชั้นดาวดึงส์
  ง. ชั้นดุสิต

10. ชาดกเรื่อง "พระเวสสันดรชาดก" ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด

  ก.  ทานบารมี
  ข.  ความสันโดษ
  ค.  ความหลงตัว
  ง.  ความเห็นแก่ตัวจำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved