Home 
Myself 
Pre-test 
valentine 
Christmas 
Halloween 
Easter 
Thanksgiving 
Post - test 
vocabulary 

                    ชื่อ :  นางสาววราภรณ์ ศรีมุล

                 การศึกษา : ปริญญาตรีจาก ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

                 วิชาเอก :  ค.บ. ภาษาอังกฤษ    

                 คติประจำใจ : คิดก่อนพูดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิด

                 โทรศัพท์ :  07- 8520127                          

        

       เว็บนี้ก็เป็นผลงานชิ้นแรก จุดประสงค์ในการจัดทำก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญของชาวตะวันตก  ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าไม่มากก็น้อย  สามารถติชมพร้อมกับให้คำเสนอแนะได้เพื่อพัฒนาต่อไป

 

  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสาววราภรณ์ ศรีมุล
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c) 2003 www.2nps.org. All rights reserved.