แบบทดสอบหลังเรียน

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์สัทพจน์

  ก. ผีเสื้อบินเย้าหยอกกับดอกไม้        เพลงลองไนพลิ้วพรมลมอ่อนโยน 
  ข. ฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม   ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี 
  ค. สัตว์ในน้ำจำแพ้แก่ผีเสื้อ              เปรียบเหมือนเห็นพยัคฆ์ให้ชักหลัง 
  ง.  เสียน้ำใจในอารมณืไม่สมประดี     สองมือตีอกตูมฟูมน้ำตา 
2. ข้อใดใช้โวหารอติพจน์
 
  ก. ดำริพลางนางมารอ่านพระเวท        ให้สองเนตรโชติช่วงดังดวงแก้ว  
  ข. อสุรีมีกำลังดังปลาวาฬ                 ตามประมาณสามวันจะทันตัว
  ค. ขอลาแล้วแก้วตาไปธานี               อย่าราคีขุ่นข้องให้หมองมัว 
  ง. ไม่เห็นช่องตรองตรึกนึกวิตก          ทุกข์ในอกนั้นสักเท่าูภูุเขาหลวง 
3. ข้อความ "ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวเหล็กเหมือนศิลา"
    คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์ใด

  ก.  อุปลักษณ์โวหาร
  ข.  อุปมาโวหาร
  ค.  อติพจน์โวหาร
  ง.  สัทพจน์โวหาร 

4. ข้อความ" โทสะอาจจะโดดโลดข้ามรั้ว       ไม่เกรงกลัวบัญญัติเลย"
     คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์ใด

  ก. อุปมาโวหาร 
  ข. อุปลักษณ์โวหาร 
  ค. บุคคลวัตโวหาร 
  ง.  สัทพจน์โวหาร

5. ข้อความ "            ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอย         จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน
                 แอ้อีีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย                   แม้เด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเลย"
   คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์ใด

  ก.  อุปมาโวหาร 
  ข.  อุปลักษณ์
  ค.  สัทพจน์
  ง.  อติพจน์

6. ข้อความ "         เมื่อฟ้าหลั่งน้ำตา               หมู่เมฆาพากันหัวร่อ
                 แผ่นดินร่วมยั่วล้อ                       ลมรุมด่าว่าซ้ำเติม"
   คำประพันธ์ข้างต้นใชโวหารภาพพจน์ใด

  ก.  บุคคลวัต 
  ข.  สัทพจน์
  ค.  อุปมา
  ง.  อติพจน์

7. ข้อความ "เห็นหาดทรายพรายงามเป็นเงินราง     ทะเลกว้างข้างขวาล้วนป่าดง"
   คำประพันธ์ข้างต้นใชโวหารใด

  ก.  อติพจน์
  ข.  สัทพจน์
  ค.  อุปมา
  ง.  อุปลักษณ์ 

8. ข้อความ" นางพิมพริ้มเพราดังจันทรา     เอ็งเหมือนเต่านาอยู่ตำ่ใต้"
    คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารประเภทใด

  ก. สัทพจน์  
  ข. บุคคลวัต 
  ค. อุปมา 
  ง. อุปลักษณ 

9. ข้อความ       " มีวิมานแก้วงามบวร     ทุกเกศกุญชร
                ดังเวไชยันต์อมรินทร์"     
    คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารใด

  ก.  อุปลักษณ์
  ข.  อุปมา
  ค.  สัทพจน์
  ง.  บุคคลวัต

10. ข้อความ  "ริมกระถางวางรธูปรูปฝรั่ง       ถึงนาทีตีระฆังดังหง่างเหง่ง"
     คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารใด

  ก. อุปมาโวหาร
  ข. อติพจน์โวหาร
  ค. สัทพจน์โวหาร
  ง. อุปลักษณ์โวหาร

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com