ประเภทของโวหาร

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ประเภทของโวหาร 
โวหารอุปมา 
โวหารอุปลักษณ์ 
โวหารบุคคลวัต 
โวหารอติพจน์ 
โวหารสัทพจน์ 

 

 

        ประเภทของโวหารภาพพจน์นั้น  (สมถวิล  วิเศษสมบัติ. ๒๕๔๔ : ๑๓๑  ; จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ์. ๒๕๔๙ : ๔๗๔ ; ภิญโญ  ทองเหลา. ๒๕๔๗ : ๑๕ ; รัตนา  ศรีมงคล. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/ratchaburi/ratana_sri/index.html)  ได้กล่าวสอดคล้องกันไว้ ดังนี้

    โวหารอุปมา
    โวหารอุปลักษณ์
    โวหารบุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน
    โวหารอติพจน์
    โวหารสัทพจน์

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com