บทวิเคราะห์ บทละครนอก

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ

 

 

     บทวิเคราะห์ บทละครนอกในหัวข้อเรื่อง ความแตกแยกของครอบครัวในบทละครนอกเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ สำหรับบทละครนอกทั้ง ๖ เรื่อง คือ ไกรทอง สังข์ทอง มณีพิชัย คาวี ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ไชย เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ดังนั้นในหนเาแรกนี้จึงขอกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์โดยสังเขป กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๓๑๐ ที่ ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อพระองค็ทรงมีพระชนมายุ ๒ พรรษา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสถาปนากรุง ธนบุรีเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จเข้ารับราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรี และนำ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเข้ามาด้วย หลังจากโสกัณฑ์ (พิธีโกนจุก) เมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษาแล้ว ได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับสมเด็จพระวันรัต (ทองอยู่) ที่วัดระฆังโฆสิตารามตลอดสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์โดยเสด็จพระบรมชนกนาถไปราชการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระ ชนมายุเพียง ๘ พรรษา ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเสด็จ ขึ้นเสวยราชย์ จึงโปรดสถาปนาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทรงพระนาม ว่า เจ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จจำพรรษา ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิราช) จนกระทั่งพระชนมายุได้ ๔๓ พรรษา เสด็จขึ้นเสวยราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ช้างเผือกคู่บารมี ๖ เชือก จนได้สมญาว่า พระเจ้าช้างเผือก พระองค์ทรงมีพระ ปรีชาสามารถด้านศิลปะ วรรณกรรมต่างๆ มากมาย

ข้อมูลพระราชประวัติ จาก  http://www.geocities.com/bourbonstreet/delta/7219/Desserts/ie-thai-bio-royal02.htm

ภาพจาก eng2526.nisitchula.com/forum/forum_postpop.as...

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com