ไกรทอง

  

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ
ไกรทอง ๒ 

 

         การเลือกคู่ครองในไกรทอง

                     บทละครนอกนั้นจะปรากฏลักษณะของการเลือกคู่ครอง ๒ ลักษณะ คือ ผู้อื่นเลือกคู่ครองให้ และฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเป็นผู้เลือกคู่ครองเอง ในบทละครนอกเรื่องไกรทอง ปรากฏลักษณะทั้งสองประการอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในลักษณะแรก ผู้อื่นเป็นผู้เลือกให้ เนื่องจากไกรทองสามารถฆ่าชาลวันได้สำเร็จจึงได้รับรางวัลจากเศรษฐีเป็นนางตะเภาแก้วตะเภาทอง จึงอาจกล่าวได้ว่าไกรทองไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกนางทั้งสองและนางทั้งสองก็มิได้เป็นฝ่ายเลือกเช่นเดียวกัน  ในลักษณะที่สอง ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเป็นผู้เลือกคู่ครองเอง เห็นได้จากคู่ของไกรทองกับนางวิมาลา ไกรทองได้พบนางวิมาลาในถ้ำครั้งลงไปช่วยนางตะเภาทองเกิดติดใจในรูปโฉมจึงออกอุบายตามลงไปหานางวิมาลา นั่นแสดงว่าไกรทองเป็นผู้เลือกนางวิมาลาด้วยตนเอง
                  การเลือกคู่ครองในสองลักษณะของไกรทองประกอบกันทำให้เห็นว่าการเลือกคู่ครองนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในครอบครัว นั่นคือ การเลือกคู่ครองแบบผู้อื่นเป็นฝ่ายเลือกทำให้ได้คู่ครองที่ไม่ถูกใจนัก ไกรทองดูจะพอใจในนางวิมาลาคู่ครองที่ตนเป็นฝ่ายเลือกเองมากกว่าเห็นได้จากเมื่อนางวิมาลาถูกตบตีจนต้องหนีกลับไปเมืองบาดาลทำให้ไกรทองถึงกับคลุ้มคลั่งเหมือนเสียสติ

"ทั้งเสียดายทั้งรักหนักหนา

คิดคิดขึ้นมาน้ำตาไหล

ให้ละห้องละเหี่ยเสียน้ำใจ  

หมือนบ้าใบ้ไม่เป็นสมประดี”

                       ความไม่พึงพอใจจากการเลือกคู่ครองที่ผู้อื่นเลือกให้นี้เองเป็นเหตุให้ไกรทองต้องการนางวิมาลาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่ง จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัว แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกคู่ครองด้วยตัวเองจะไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในครอบครัว หากการเลือกนั้นเป็นการเลือกอย่างไม่พิถีพิถัน หรือขัดต่อค่านิยมทางสังคม
                

 

ภาพจาพ  www.thaigoodview.com/.../myweb/image/nu1503.jpg

  

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com