ความหมาย

Homeความหมายลำดับขั้นการอ่านหลักการอ่านสารบัญเรื่องผู้จัดทำ

 

 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาวิเคราะห์ใคร่ครวญ  ในการตัดสินความคิดของผู้เขียน  โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่ามีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือเพียงใด

 

จัดทำโดยครูจันทนา  อินทร์จันทร์
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
Copyright(c) 2009 Mrs.Chantana Inchan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com