ลำดับขั้นการอ่าน

Homeความหมายลำดับขั้นการอ่านหลักการอ่านสารบัญเรื่องผู้จัดทำ

 

 

 ลำดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

          การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีลำดับขั้นในการอ่านดังนี้

               ๑ จำความหมายของคำ  ข้อความ  หรือประโยค

               ๒ เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง  เรียงลำดับเหตุการณ์  หรือเล่าเรื่องได้

               ๓ นำเหตุการณ์และถ้อยคำ  หรือประโยคที่ได้จากการอ่านไปเทียบเคียงหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

               ๔ วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  เช่น  บุคลิกภาพของตัวละคร  หรือลักษณะพิเศษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง

               ๕ สังเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับสถานการณ์  คติ  สำนวน  สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง

               ๖ ประเมินค่า  พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง  หรือข้อคิดเห็น  รวมทั้งคุณค่าเหตุผล  และความประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน

จัดทำโดยครูจันทนา  อินทร์จันทร์
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
Copyright(c) 2009 Mrs.Chantana Inchan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com