วรรณคดีไทยในเว็บเพจ

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย

 

   

      ขอเชิญวัยรุ่น

ที่ชอบวุ่นวาย

จงมาขวนขวาย

อ่านเรื่องของไทย

เชิญมาศึกษา

ประวัติยาวไกล

วรรณคดียิ่งใหญ่

กวีไทยสร้างมา

         เว็บเพจนี้ขอนำเรื่องราวสังเขปจากแบบเรียนวรรณคดีไทยของทรงคุณวุฒิทางวรรณคดีไทยมานำเสนอให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย ในหัวข้อ ดังนี้

  ประเภทกวี
  รสวรรณคดี
  ความหมายของวรรณคดี
  ลักษณะของวรรณคดี
  ประโยชน์ของวรรณคดี
  การศึกษาวรรณคดีเชิงประวัติ
  การแบ่งยุคสมัยของวรรณคดี

เอกสารอ้างอิง

  บรรเทา กิตติศักดิ์และกรรณิการ์ กิตติศักดิ์, รายวิชา ท ๐๓๑ ประวัติวรรณคดี๑ กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช; ๒๕๓๖.
  เปลื้อง ณ นครและปราณี บุญชุ่ม, รายวิชา ท ๐๓๑ ประวัติวรรณคดี๑. กรุงเทพ:อักษรเจริญ-ทัศน์; ๒๕๓๙
  อาจารย์คณะอักษรศาสตร์
  .๒๕๓๒.วรรณคดีทัศนา.กรุงเทพ:คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com