ประเภทวรรณคดี

 

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
ลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะวรรณคดี 
ประเภทวรรณคดี 

 

 

 ประเภทของวรรณคด

หนังสือแบบเรียน ประวัติวรรณคดี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา  กิตติศักดิ์ มีการจำแนกประเภทของวรรณคดี ดังนี้

 . การจำแนกวรรณคดีตามลักษณะการประพันธ์ คือ

- ร้อยแก้ว (หนังสือวรรณคดีทัศนาให้ภาษาอังกฤษว่าProse และไม่รวมหนังสือนิยายไว้ด้วย) เป็นหนังสือที่แต่งด้วยความเรียงไม่มีการกำหนดคำ สัมผัส และบังคับอื่นๆ เช่น ร้อยกรอง

-ร้อยกรอง   (หนังสือวรรณคดีทัศนาให้ภาษาอังกฤษว่า Poetry ) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นตามรูปแบบของฉันทลักษณ์ที่กำหนดที่แสดงออกถึงความงามของภาษาและอารมณ์ของผู้แต่งในขณะเดียวกัน

-บทละคร (หนังสือวรรณคดีทัศนาให้ภาษาอังกฤษว่าDrama) เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ให้นำออกแสดงให้คนชมเป็นประการแรกและภายหลังนิยมนำบทละครมาพิมพ์ให้คนอ่านด้วย สมัยโบราณนิยมเขียนเป็นร้อยกรองสมัยใหม่นิยมเขียนเป็นร้อยแก้ว

-นิยาย (หนังสือวรรณคดีทัศนาให้ภาษาอังกฤษว่า Fiction)   เป็นงานประพันธ์ร้อยแก้วที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนมากกว่าจะแต่งขึ้นจากประวัติศาสตร์หรือความเป็นจริง แต่หนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา จัดให้นิยายรวมอยู่ในร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีมุ่งให้ความบันเทิง

. การจำแนกวรรณคดีตามหลักฐาน  เป็นการจำแนกวรรณคดีตามลักษณะการถ่ายทอดวรรณคดี แบ่งเป็น

       -วรรณคดีที่ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   เป็นวรรณคดีที่บอกกล่าวจดจำกันมา   เรียกกันว่า วรรณคดีมุขปาฐะ ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน(วรรณคดีในสมัยเริ่มแรกของทุกชาติทุกภาษาจะใช้เพียงภาษาพูดและถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยใช้ความจำ :วรรณคดีทัศนา)

     -วรรณคดีที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   เป็นวรรณคดีที่บันทึกไว้เป็นตัวหนังสือ   เมื่อมีภาษาเขียน และภาษาเขียนก็เป็นสื่อช่วยให้วรรณคดีแพร่หลายกว้างขวางอย่างไม่มีขีดจำกัด

 paperart02.jpg

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com