จำแนกวรรณคดี

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
จำแนกวรรณคดี 
ประโยชน์ 
วรรณคดีเชิงประวัติ 
ยุคสมัยวรรณคดี 

 

. การจำแนกวรรณคดีตามเนื้อหา เป็นการแบ่งลักษณะของเนื้อเรื่อง แบ่งได้เป็น๗ ประเภท คือ 

  . วรรณคดีตำรา เช่น ตำราพิชัยสงคราม ตำราโหราศาสตร์ ตำรายา ตำราฉันทลักษณ์ เป็นต้น

  .๒ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือวรรณคดีประวัติศาสตร์ เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น

  .๓ วรรณคดีนิราศหรือวรรณคดีเกี่ยวกับอารมณ์ เช่น โคลงกำสรวล นิราศหริภุญไชย นิราศพระบาท เป็นต้น

  .๔ วรรณคดีศาสนาและคำสอน เช่น ไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง มหาชาติคำหลวง พระปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น

  .๕ วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีการ เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ำ  ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง โคลงทวาทศมาส นิราศเดือน เป็นต้น

  .๖ วรรณคดีละครหรือนาฏวรรณคดีเช่นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา ไกรทอง เวนิสวานิช เป็นต้น

  .๗ วรรณคดียั่วล้อหรือล้อเลียนสังคม เช่น  ระเด่นลันได  พระมะเหลเถไถ เป็นต้น

flower_05.jpg      

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com