ลักษณะคำประพันธ์ไทย

 

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
จำแนกวรรณคดี 
ประโยชน์ 
วรรณคดีเชิงประวัติ 
ยุคสมัยวรรณคดี 

 

การแบ่งลักษณะของคำประพันธ์ไทย
จากหนังสือแบบเรียน วิชา ท ๐๓๑ ประวัติวรรณคดี ๑ ของ
 นายเปลื้อง ณ นคร และนางปราณี บุญชุ่มมี้ดังนี้

         ๑. คำหลวง เป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงในพระราชวงศ์ทรงแต่ง หรือทรงเกี่ยวข้องในการแต่ง ไม่จำกัดรูปแบบคำประพันธ์ แต่ต้องเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีล

ธรรมจรรยา เท่าที่ปรากฎชื่อในวงวรรณคดีมีอยู่ ๔ เรื่อง คือ มหาชาติคำหลวง นันโทปนันทสูตรคำ-หลวง พระมาลัยคำหลวง และพระนลคำหลวง

          ๒. คำฉันท์  ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งเป็นฉันท์ชนิดต่างๆ มักมีกาพย์บางชนิดปนอยู่ด้วย เช่น สมุทร-โฆษคำฉันท์ อนิรุทธคำฉันท์ ปุณโณวาทคำฉันท์ อิลราชคำฉันท์ สามัคคีเภทคำฉันท์ เป็นต้น

         . คำกลอน เป็นวรรณคดีที่แต่งเป็นคำกลอนชนิดต่างๆ ได้แก่ กลอนสุภาพ กลอนเสภา กลอนบทละคร  กลอนหก  เช่น พระอภัยมณี เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทละครเรื่องอิเหนา กนกนคร กลอนเพลงยาวต่างๆ เป็นต้น

         . คำโคลง  ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งเป็น โคลงดั้นหรือโคลงสี่สุภาพ เช่น  โคลงกำสรวล (เดิมชื่อว่า กำสรวลศรีปราชญ์) โคลงนิราศนรินทร์  เป็นต้น

 coffeepot.gif

               . คำกาพย์ ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งเป็นกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์  เช่น กาพย์เรื่องพระสุบิน ก กา กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา เป็นต้น

                . ร่ายยาว ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งเป็นร่ายยาว เช่น กาพย์มหาชาติ ร่ายยาวมหาเวสสันดร-ชาดก เป็นต้น

                . กาพย์ห่อโคลง กาพย์เห่เรือ ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งด้วยโคลงและกาพย์ เช่น กาพย์ห่อ-โคลงประพาสธารทองแดง  กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เป็นต้น

                .  ลิลิต ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งโดยใช้โคลงและร่ายปนกัน รับสัมผัสท้ายคำแบบลิลิต เช่น ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตนิทราชาคริต เป็นต้น

                 . เบ็ดเตล็ด ได้แก่ วรรณคดีที่เขียนเป็นบทสั้นๆ โดยมากเป็นบทขับร้อง เช่น   บทดอกสร้อยสักวาและเพลงขับร้องต่างๆเช่น เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงสากล เป็นต้น

                ๑๐. กวีวัจนะ ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งด้วยคำประพันธ์หลายชนิดรวมกัน คือ มีทั้ง  โคลง  ฉันท์ กาพย์  กลอน   ร่าย โดยเลือกตามลีลาของความ เช่น สามกรุง พระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นต้น

 clock_rotation.gif

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com