เรียนรู้เรื่องกลอน

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

 

     ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้หลักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ส่วนวรรณคดีและวรรณกรรมจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนครูอาจารย์ร่วมทายปริศนาคำประพันธ์วันภาษาไทยของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต ความงดงามทางภาษาในบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและ ร้อยกรองเป็นสาระที่ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
     ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการเรียนภาษาไทย คือปัญหาด้านการเรียนรู้เรื่องบทร้อยกรองโดยเฉพาะบทร้อยกรองประเภทกลอน ผู้จัดทำจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกเรื่องคำคล้องจอง คำสัมผัส  และ แบบฝึกเรื่องการแต่งคำประพันธ์ แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เรียนเบื่อหน่ายกับการทำแบบฝึกในรูปแบบเอกสาร และจากการสังเกตพบว่านักเรียนให้ความสนใจในสื่อการสอนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากกว่าสื่อชนิดอื่น ผู้จัดทำจึงคิดวิธีแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนโดยนำสื่อชนิดบทเรียนคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเรื่องบทร้อยกรองประเภทกลอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเป็นหลัก
     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
นักเรียนชั้น ม.5 ร่วมเป็นคณะทำงานกิจกรรมปริศนาคำประพันธ์ในทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่ รวมถึงการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำ จึงได้สร้างบทเรียนในรูปแบบเว็ปเพจ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเรียนได้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน เรื่องบทร้อยกรองประเภทกลอน ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 4 และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับสูงขึ้นต่อไป
      ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการปรเมษฐ โมลี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่กรุณาให้แนวคิด และคำแนะนำ ขอขอบพระคุณ อาจารย์อารีย์  ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่กรุณาให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบทร้อยกรองประเภทกลอน  ขอขอบพระคุณ อาจารย์อุบล  จิรโกเมศ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  อาจารย์ศุภวัลย์ วงษ์สวรรค์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์์ นนทบุรี และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่สร้างสรรค์ตำราร้อยกรองต่างๆ ให้ได้ศึกษาค้นคว้า
     คุณประโยชน์ใดอันเกิดจากการเรียนรู้เรื่องบทร้อยกรองประเภทกลอนนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้

 

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com