แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

 

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือลักษณะเด่นในการแต่งกลอนของสุนทรภู่

  ก.  สุนทรภู่มีลีลาการแต่งกลอนแบบสามัญชน
  ข.  สุนทรภู่ใช้คำสามัญในการแต่งกลอนคนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย
  ค.  สุนทรภู่แต่งกลอนโดยใช้สัมผัสในทำให้ไพเราะประทับใจผู้อ่าน
  ง.  สุนทรภู่มีผลงานกลอนหลายประเภททั้งนิราศและกลอนเสภา

2. บทกลอนในข้อใดถูกจัดเป็นกลอนขับร้องทั้งหมด

  ก.  เสภา  สักวา  ดอกสร้อย
  ข.  บทละคร  เพลงไทย  เพลงยาว
  ค.  นิราศ  ดอกสร้อย  สักวา
  ง.  เสภา  บทละคร  เพลงยาว
   
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะบังคับของคำประพันธ์ประเภทกลอน

  ก.  คณะ
  ข.  พยางค์
  ค.  สัมผัส
  ง.  คำครุ คำลหุ
   

4. ข้อใดเรียงลำดับชื่อวรรคของกลอนได้ถูกต้อง

  ก.  วรรคสดับ  วรรครอง  วรรครับ  วรรคส่ง
  ข.  วรรคสดับ  วรรครับ  วรรครอง  วรรคส่ง
  ค.  วรรครับ  วรรคสดับ  วรรครอง  วรรคส่ง
  ง.  วรรครับ  วรรครอง  วรรคสดับ  วรรคส่ง
   

5. หากข้อความว่า "เพื่อนธุระช่วยประคองไม่ต้องใช้" เป็นวรรคสดับ  ข้อใดต่อไปนี้จะต้องเป็นวรรครับ จึงจะถูกต้องตามลักษณะบังคับของกลอน

  ก.  เพื่อนโศกท้อปลอบใจไม่ต้องครวญ
  ข.  เพื่อนอยากพบบอกไปไม่ต้องรอ
  ค.  เพื่อนยากจนเจียดให้ไม่ต้องขอ
  ง.  เพื่อนสุขใจให้สุขทุกเวลา
   

6. กลอนวรรคใดเหมาะสมที่จะใช้ขึ้นต้นบทเสภา

  ก.  ครานั้นนางพิมนิ่มน้อง   อยู่ในห้องกับนางสายทองพี่
  ข.  เมื่อนั้น   พระสังข์ทรงสวัสดิ์รัศมี
  ค.  มาจะกล่าวบทไป   ถึงท้าวสามาลเรืองศรี
  ง.  แล้วว่าอนิจจาความรัก   พึ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหล
   

7.  กลอนสักวามีลักษณะแตกต่างจากกลอนสุภาพในเรื่องใด

  ก.  คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  ข.  คำสัมผัสบังคับ
  ค.  จำนวนวรรคในบทหนึ่ง ๆ
  ง.  คำขึ้นต้น  คำลงท้าย  และจำนวนวรรคในบทหนึ่ง ๆ
   

8. ข้อใดเป็นลักษณะการขึ้นต้นกลอนดอกสร้อยที่ถูกต้อง

  ก.  ความเอย  ความรู้
  ข.  น้ำเอ๋ยน้ำใจ
  ค.  ใครเอยจะเอ่ยได้อย่างนี้
  ง.  เพลงเอ๋ยเพลงไทยช่างไพเราะ
   

9. ข้อใดเป้นลักษณะที่เหมือนกันระหว่างกลอนนิราศ กับกลอนบทละคร

  ก.  คำขึ้นต้นบทกลอนเหมือนกัน
  ข.  คำลงท้ายบทกลอนเหมือนกัน
  ค.  เริ่มบทกลอนด้วยวรรครับเหมือนกัน
  ง.  มีสัมผัสนอกเหมือนกัน

10. กลกลอนต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไร
         

           "บรรเจิดจ้าฟ้าระยับรับบรรเจิด

ให้ชูเชิดเทพศิรินทร์ฯยินดีให้

ใจหนึ่งนำขอตามช่วยด้วยจริงใจ

คอยวันใหม่จักภิรมย์สมดั่งคอย"

 

นงค์ลักษณ์  ผาสุข

  ก. กลบทรักร้อย
  ข. กลบทครอบจักรวาล
  ค. กลบทงูกลืนหาง
  ง.กลบทถอยหลังเข้าคลอง

 

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All right reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com