ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

 

 นายปัญญา  จันหลิน
ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล)
อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 มหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

E-Mail : panya_teac_2008@hotmail.com
โทร : 087-6844851

 

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com