แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การสื่อสารมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

  ก.  ผู้สื่อสาร, ผู้รับสาร, สาร
  ข.  ผู้ส่งสาร, ผู้รับสาร, สาร, สื่อ
  ค.  ผู้ส่งสาร, ผู้รับสาร, สาร, สื่อ, กาลเทศะ
  ง.  ผู้ส่งสาร, ผู้รับสาร, สาร, สื่อ, กาลเทศะ, และสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม
2. ในการพูดข้อใด ควรใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ
  ก. การกล่าวปราศัย 
  ข.  การบรรยายในที่ประชุม
  ค.  การอภิปลายกลุ่ม
  ง.  การปรึกษาหารือกัน
3. ข้ใดมีรูปสระที่ออกเสียงทุกรูป

  ก.  ภูมิประเทศ เกียรติประวัติ ภูมิสยาม
  ข.  สมมุติฐาน เกียรติยศ ธาตุเจดีย์
  ค.  ภูมิภาค เกียรตินาม จัตุสดมภ์
  ง.  ภูมิปัญญา เกียรติคุณ เมรุมาศ

4. ข้อใดอ่านออกเสียงได้ทั้งสองอย่างทั้งสองคำ

  ก.  รัชมังคลาภิเษก ภูมิศาสตร์
  ข.  รัชสมัย ภูมิอากาศ
  ค. รัฐนิยม ภูมิภาค 
  ง.  รสนิยม ภูมิลำเนา

5. การฟังในข้อใดเป็นลักษณะการฟังโดยมีคติ

  ก.  ฟังหูไว้หู
  ข.  ฟังความข้างเดียว
  ค.  สีซอให้ควายฟัง
  ง.  ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด

6. ผู้ที่เชื่อถืองมงายหรือไม่ยอมรับฟังอย่างสิ้นเชิง แสดงว่าเป็นผู้มีอคติในข้อใด

  ก.  โทสาคติ
  ข.  โมหาคติ
  ค.  ฉันทาคติ
  ง.  ภยาคติ

7. การอ่านที่พิจารณาส่วนต่าง ๆ ของบทที่อ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถือเป็นการอ่านระดับใด่

  ก.  อ่านเอาเรื่อง
  ข.  อ่านวิเคราะห์
  ค.  อ่านตีความ
  ง.  อ่านประเมินค่า

8. สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเขียนบทความคือข้อใด

  ก. ส่วนนำเรื่อง 
  ข.  ข้อความอ้างอิง
  ค.  ข้อความรู้ต่าง ๆ
  ง.  สารที่สำคัญซึ่งผู้เขียนมุ่งส่งให้ผู้อ่าน

9. "สาร" ในการประชุมคือข้อใด

  ก.  ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง
  ข.  ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
  ค.  อารมณ์ความรู้สึก
  ง.  ทุกข้อรวมกัน

10. ใครคือผู้ที่มีหน้าที่จักระเบียบวาระการประชุม

  ก. ประธาน
  ข. เลขานุการ
  ค. ผู้จัดประชุม
  ง. องค์ประชุม

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com