วิธีการใช้ถ้อยคำ

  

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ความหมายของถ้อยคำ 
วิธีการใช้ถ้อยคำ 
การใช้สำนวน 

 anibilliard_yellow_8.gif การใช้ถ้อยคำให้ตรงตามความหมาย anibilliard_yellow_9.gif

     1.คำที่อาจมีความหมายได้ทั้งนัยตรงและนัยประหวัด ให้ใช้บริบทช่วยบ่งลงไปใช้ชัดเจนว่าต้องการใช้คำนั้นในความหมายนัยใด
     2.คำที่ทำให้คนเข้าใจความหมายได้มากกว่า 1 ความหมาย (คำกำกวม)เวลาใช้ต้องระวัง หากจำเป็นควรเติมคำบางคำลงไปเพื่อบ่งความหมายของคำนั้นให้ชัดเจนว่าต้องการใช้ในความหมายใด เช่น เก๋ง ควรใช้ รถเก๋ง เก๋งจีน ให้ชัดเจน
     3.คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือมีความหมายร่วมกัน ต้องระวังเลือกใช้ให้แม่นตรงความต้องการ เช่น กล้วยย่าง  กล้วยเผา ความหมายไม่เหมือนกัน
     4.คำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำอื่น   เช่น คำบุพบททักษณะนาม กริยาช่วย สรรพนาม วิเศษณ์ ที่แสดงการชี้เฉพาะ (นี่, นั่น, โน่น) ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

     การใช้คำให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้ภาษาเดียวกัน คำที่มีความหมายเดียวกัน จะเลือกใช้คำใดแล้วแต่ความนิยม  ของผู้ใช้ภาษานั้น เช่น ชุมชนแออัด การจราจรคับคั่ง ผู้คนแน่นขนัด ประชากรหนาแน่น

     การใช้คำให้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาให้มีประสิทธิผลนั้นนอกจากจะคำนึงถึงความหมายแล้วยังต้องคำนึงถึงระดับภาษาที่ใช้ ให้เหมาะแก่เวลา สถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สื่อที่ใช้ในการส่งสาร และควรคำนึงถึงฐานะ  ทางบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสุภาพและราชาศัพท์ด้วย

     การใช้คำไม่ซ้ำซากจำเจ ถ้าไม่ต้องการเน้นคำใดเป็นพิเศษ ไม่ควรใช้คำนั้นซ้ำหลายครั้งในที่ใกล้กันิ เพราะจะทำให้เกิด  การซ้ำคำควรใช้การหลากคำให้เหมาะสม

    การใช้คำให้เห็นภาพ คือการใช้คำขยายให้เหมาะสมเมื่อเราต้องการแสดงภาพของสิ่งใดให้ผู้รับสารได้ภาพตรงตามภาพในใจของเรา เช่น ผมดำขลับ เมฆดำทะมึน คำขยายเหล่านี้ในภาษาระดับทางการขึ้นไป จะใช้มาก หรือ จัด เท่านั้น

 roll_1.gif

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com